středa 28.09.2022,
dnes má svátek: Václav, Den české státnosti

USNESENÍ 2020

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 24/20 ze dne 7. 12. 2020
  
Usnesení č. 153/24/20
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo zapisovatelem Ing. Luďka Hůlku a ověřovateli zápisu MVDr. Pavla Bartáka, Ph.D. a Mgr. Zdeňku Juránkovou.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
 
Usnesení č. 154/24/20
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 022020 ze dne 28. 2. 2020 se společností TERMGAS s.r.o., na akci „Stavební úpravy – kulturní dům, Malý Beranov“, kterým se navyšuje cena za dílo o částku ve výši 228.249,72 Kč bez DPH, a to z důvodu provedení více a méně prací, jež jsou uvedeny v příloze dodatku, a pověřuje starostu k jeho podpisu.
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 0, zdržel se: 3.
 
Usnesení č. 155/24/20
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4. 8. 2020 se společností TERMGAS s.r.o., na akci „Udržovací práce – opravy v restauraci Malý Beranov“, kterým se snižuje cena za dílo o částku ve výši 71,143,37 Kč bez DPH a to z důvodu provedení více a méně prací, jež jsou uvedeny v příloze dodatku, a pověřuje starostu k jeho podpisu.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 1.
 
Usnesení č. 156/24/20
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 201120777 se společností COLAS CZ, a.s., IČ: 26177005, kterým se navyšuje cena díla o 148.728,84 Kč bez DPH z důvodu provedených více a méně prací, jež jsou uvedeny v příloze dodatku, a pověřuje starostu k jeho podpisu. 
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti: 0, zdržel se: 2.
 
Usnesení č. 157/24/20
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 7. 10. 2020 se společností PROSILNICE s.r.o., IČ 28331907, na akci „Chodník podél místní komunikace v k.ú. Malý Beranov“, kterým se navyšuje cena díla o 44.223,00 Kč bez DPH z důvodu provedených víceprací, jež jsou uvedeny v příloze dodatku, a dále termín ukončení díla se posouvá na 30. 4. 2021. Zastupitelstvo pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti: 0, zdržel se: 2 
 
Usnesení č. 158/24/20
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje realizaci pokládky asfaltového povrchu na části pozemku p. č. 1451/2 a úpravy překopů vozovky u kulturního domu dle předložené nabídky od společnosti COLAS CZ, a.s., IČ: 26177005, za cenu 95.610,42 Kč bez DPH. 
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 1.
 
Usnesení č. 159/24/20
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje záměr podat žádost na akci „Obnova místní komunikace 13c, k.ú. Malý Beranov“ z programu 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul: 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací z Ministerstva pro místní rozvoj.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
 
Usnesení č. 160/24/20
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu se společností Pražská plynárenská a.s. IČ:60193492, na dodávku zemního plynu pro rok 2021 s cenou 439,00 Kč/MWh bez DPH.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
 
Usnesení č. 161/24/20
Zastupitelstvo obce schvaluje ceny palivového dřeva pro rok 2021 dle předloženého návrhu:
I. jakost v délce 3 m               490,00 Kč/bm
I. jakost v délce 1 m               550,00 Kč/bm
II. jakost v délce 4 m              300,00 Kč/bm
dovoz po M.Beranově v ceně, množství odebraného dřeva není omezeno.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
 
Usnesení č. 162/24/20
Na základě doporučení výběrové komise zastupitelé obce schvalují jako vítěze výběrového řízení na akci „Stoly a židle pro kulturní dům Malý Beranov“ dodavatele:
pro dodávku 120 ks židlí        Mi –Ko nábytek s.r.o. IČ: 28122895 s cenou 165.600,00 Kč bez DPH
pro dodávku 25 ks stolů         Radim Šlechtický IČ: 76036642 s cenou 61.875,00 Kč bez DPH
a pověřují starostu k objednání.
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 0, zdržel se: 2.
 
Usnesení č. 163/24/20
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dary neziskovým organizacím dle předloženého seznamu.
 
Komu částka
Oblastní charita Jihlava - Domácí zdravotní péče 10 000,-
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. 2 000,-
Centrum pro zdravotně postižené Vysočina, o.p.s. 1 000,-
Svazu diabetiků ČR, Jihlava 2 000,-
ROSKA Jihlava, z.p.s. 2 000,-
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, z.s. 1 000,-
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti: 0, zdržel se: 1.
 
Usnesení č. 164/24/20
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace s Krajem Vysočina na poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny, „program jednorázové akce 2020“ na realizaci projektu „Maloberanovské slavnosti 2021“ (ID FV02766.0074) a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
 
Usnesení č. 165/24/20
Zastupitelstvo obce schvaluje pro obec Malý Beranov stočné pro rok 2021 ve stejné výši jako v roce 2020 a to ve výši 33,40 Kč bez DPH za 1 m3 podle předložené kalkulace. K této částce bude připočtena DPH v zákonné výši.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
 
Usnesení č. 166/24/20
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č. 5 na rok 2020 podle předloženého návrhu.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
 
Usnesení č. 167/24/20
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na provoz Mateřské školy Beránek, Malý Beranov v roce 2021 ve výši 220.000,00 Kč. S touto částkou je počítáno v návrhu rozpočtu obce Malý Beranov.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0
 
Usnesení č. 168/24/20
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Malý Beranov na rok 2021, dle předloženého návrhu, jako vyrovnaný v celkové výši příjmů a výdajů 7 992,0 tisíc Kč.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti: 0, zdržel se: 1.
 
Usnesení č. 169/24/20
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Malý Beranov na období 2022 – 2024 dle předloženého návrhu.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
 
Usnesení č. 170/14/19
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce provedením závěrečných změn rozpočtu na rok 2020.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 23/20 ze dne 9.11.2020
  
Usnesení č. 148/23/20
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo zapisovatelem Marcela Šimka, DiS. a ověřovateli zápisu Jaromíra Bastla a Ing. Tomáše Tomicu.  
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
  
Usnesení č. 149/23/20
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením dodatku č.3 ke smlouvě o dílo č.022020 ze dne 28.8.2020 se společností TEMGAS s.r.o., IČ: 26007967. Dodatek řeší změnu termínu ukončení a předání díla nově ke dni 20.12.2020.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 1.
  
Usnesení č. 150/23/20
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.201120777 se společností COLAS CZ, a.s., IČ: 26177005. Dodatek řeší změnu termínu plnění nově ke dni 15.11.2020.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 1.
 
Usnesení č. 151/23/20
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít smlouvu o postoupení práv a povinností s panem Vladimírem Henzlem, která bezplatně převádí na obec práva a povinnosti vyplývající ze stavebního povolení pro záměr „Obytný soubor 7 rodinných domů, Malý Beranov – SO 06-Stavba vodovodu a SO 07 – stavba kanalizace splaškové, dešťové“ a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 1.
  
Usnesení č. 152/23/20
Zastupitelstvo obce schvaluje na základě doporučení výběrové komise uzavřít se společností Vladimír Henzl, IČO 72351233 smlouvu o dílo na výstavbu vodovodu dle stavebního povolení pro záměr „Obytný soubor 7 rodinných domů, Malý Beranov – SO 06-Stavba vodovodu“ v celkové ceně 354 092,16 Kč bez DPH a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 1.


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 22/20 ze dne 5.10.2020
 
Usnesení č. 145/22/20
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo zapisovatelem Marcela Šimka, DiS. a ověřovateli zápisu Petra Krčála DiS. a Ladislava Růžičku.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
 
Usnesení č. 146/22/20
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy s Krajem Vysočina o poskytnutí dotace z fondu Vysočiny program „Obnova venkova vysočiny 2020“ na realizaci projektu „Veřejné osvětlení na pozemcích 752/80 a 757 k.ú. Malý Beranov“, FV02759.0342 dle předloženého návrhu a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
  
Usnesení č. 147/22/20
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce a.s., číslo smlouvy JI-001030057435/001-ELPE dle předloženého návrhu a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 21/20 ze dne 31. 8. 2020
  
Usnesení č. 141/21/20
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo zapisovatelem Marcela Šimka, DiS. a ověřovateli zápisu Ing. Luďka Hůlku a Mgr. Zdeňku Juránkovou. Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
 
Usnesení č. 142/21/20
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 022020 ze dne 28.2.2020 se společností TERMGAS s.r.o., na akci „Stavební úpravy – kulturní dům , Malý Beranov“, kterým se navyšuje cena za dílo o částku ve výši 897.013,57 Kč bez DPH a to z důvodu provedení víceprací, jež jsou uvedeny v příloze dodatku.
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 0, zdržel se: 3.
  
Usnesení č. 143/21/20
Zastupitelstvo obce na doporučení výběrové komise schvaluje jako dodavatele akce „Chodník podél místní komunikace v k.ú. Malý Beranov“ společnost  PROSILNICE s.r.o., IČ 28331907, která předložila nabídku s nejnižší cenou 533.206,00 Kč bez DPH. Zároveň zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 1.
  
Usnesení  144/21/20
Zastupitelstvo obce schvaluje 4. změnu rozpočtu na rok 2020, kterou předložil starosta obce.
Rozpočtové opatření č 4/2020
Nedaňové příjmy se navyšují o 88.266,- Kč na hodnotu 1.364.266,00 Kč
Přijaté transfery – dotace se navyšují o 825.037,- Kč na hodnotu 13.613.394,- Kč
Kapitálové výdaje se navyšují o 1.998.689,- Kč  na hodnotu 18.868.489,- Kč            
Saldo rozpočtu bude dorovnáno z vlastních zdrojů.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 1.


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 20/20 ze dne 3. 8. 2020
  
Usnesení č. 134/20/20
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo zapisovatelem Marcela Šimka, DiS.a ověřovateli zápisu MVDr. Pavla Bartáka Ph.D. a Jaromíra Bastla.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
 
Usnesení č. 135/20/20
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 022020 ze dne 28.2.2020, kterým se upravuje značení částí souhrnného rozpočtu smlouvy na uznatelné
a neuznatelné náklady z hlediska čerpání dotace.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
 
Usnesení č. 136/20/20
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností TERMGAS  s.r.o. na akci s názvem „Udržovací práce – opravy v restauraci Malý Beranov“ s cenou 483.668,00 Kč bez DPH a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 0, zdržel se: 1
 
Usnesení č. 137/20/20
Zastupitelstvo obce souhlasí s objednáním montážních prací a materiálu pro výstavbu veřejného osvětlení na pozemcích p.č. 752/80 a 757 u společnosti ZMES, s.r.o. dle předložené nabídky s částkou 162 613,00 Kč bez DPH. Tato částka nezahrnuje náklady na výkopové práce.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti: 0, zdržel se: 2.
 
Usnesení č. 138/20/20
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy č.:1030060712/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s. dle předloženého návrhu za účelem umístění kabelového vedení NN a přípojkové skříně na pozemku p.č. 615/4 k.u. Malý Beranov pro akci „M.Beranov, kabel NN, č.615/16, Burianová“.
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 0, zdržel se: 1.
 
Usnesení č. 139/20/20
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh provozního řádu sběrného místa, které se nachází na pozemcích p.č. 638/11, 638/12, 611/1 a 611/2 k.ú. Malý Beranov.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
 
Usnesení č. 140/20/20
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za vytěžené kůrovcové dřevo v roce 2019.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 19/20 ze dne 29. 6. 2020
 
Usnesení č. 122/19/20
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo zapisovatelem Marcela Šimka, DiS a ověřovateli zápisu Ing. Luďka Hůlku a Petra Krčála, DiS.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
 
 
Usnesení č. 123/19/20
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se společností CETIN a.s. na akci VPIC Malý Beranov JI chodník podél MK a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
 
 
Usnesení č. 124/19/20
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci „Zokruhování vodovodního řadu v lokalitě U Studní“ s Karlem Musilem IČ 15266478, který uspěl ve výběrovém řízení s nabídkovou cenou 820.215,00 Kč bez DPH a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 0, zdržel se: 1.
 
Usnesení č. 125/19/20
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o provedení služeb a smlouvy
o podmínkách odstávek a přepojení s Vodárenskou akciovou společností, a.s. na akci „Zokruhování vodovodního řadu v lokalitě U Studní“ a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
 
Usnesení č. 126/19/20
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o provedení služeb a smlouvy
o podmínkách odstávek a přepojení s Vodárenskou akciovou společností, a.s. na akci „Obytný soubor 5RD Malý Beranov, inženýrské sítě – SO 06 Vodovod“ a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 0, zdržel se: 1.
  
Usnesení č. 127/19/20
Zastupitelstvo obce projednalo  a souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s firmou UDANAX s.r.o. za účelem provozování občerstvení na pozemku p.č. 445/3 o rozloze cca 50m2
a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0
 
Usnesení č. 128/19/20
Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s Michalem Prchalem IČ: 08875120 na těžbu kůrovcem napadeného lesa na pozemcích p.č. 444/1 a 678/4
a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0
 
Usnesení č. 129/19/20
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje účetní závěrku MŠ Beránek za rok 2019
 
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 1, zdržel se: 1
Usnesení č. 130/19/20
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje s výhradou hospodářský výsledek MŠ Beránek za rok 2019.
                                            
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti: 3, zdržel se: 0
 
 
Usnesení č. 131/19/20
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje uvolnění částky 55.000,00 Kč na provoz Mateřské školy Beránek, který byl na rok 2019 schválen, ale nebyl uhrazen.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti: 0, zdržel se: 3
 
Usnesení č. 132/19/20
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje účetní závěrku obce Malý Beranov za rok 2019.
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 0, zdržel se: 2
 
Usnesení č. 133/19/20
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje s výhradou závěrečný účet obce Malý Beranov za rok 2019 dle předloženého návrhu. Zároveň projednalo a bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 a schválilo přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 0, zdržel se: 2


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 18/20 ze dne 25.5.2020
 
Usnesení č. 115/18/20
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo zapisovatelem Marcela Šimka, DiS a ověřovateli zápisu Jaromír Bastla a Ladislava Růžičku.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
 
Usnesení č. 116/18/20
Zastupitelstvo obce souhlasí s nabídkou Ing.arch.Ing. Blanky Kulované na vypracování konceptu řešení interiéru kulturního domu ve výši 35.000 Kč.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
 
Usnesení č. 117/18/20
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s obsahem smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2020/530 se společností CETIN a.s., a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti: 0, zdržel se: 2.
 
Usnesení č. 118/18/20
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít smlouvu o postoupení práv a povinností s panem Vladimírem Henzlem, která řeší bezúplatný převod investorství pro výstavbu veřejného osvětlení vyplývající z územního rozhodnutí o umístění stavby B-4-19 ze dne 21.10.2019 pro záměr „Obytný soubor 7 rodinných domů, Malý Beranov" a pověřuje starostu k jejímu podpisu.,
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0 , zdržel se 1:
 
Usnesení č. 119/18/20
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřené s Dopravním podnikem města Jihlavy, a.s. dne 9.12.2019. Dodatek řeší kompenzaci nákladů od Kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0
 
Usnesení č. 120/18/20
Zastupitelstvo obce projednalo záměr pronajmout část pozemku p.č. 445/3 o rozloze cca 50m2 za účelem poskytování občerstvení u cyklostezky. Záměr pronájmu bude řádně vyvěšen na úřední desce.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0
 
Usnesení  121/18/20
Zastupitelstvo obce schvaluje 3. změnu rozpočtu na rok 2020, kterou předložil starosta obce.
Rozpočtové opatření č 3/2020
Přijaté transfery se navyšují o 2.253.150,00 Kč na hodnotu 12.788.357,00 Kč
Běžné výdaje se navyšují o 1.753.150,00 Kč na hodnotu 9.298.550,00 Kč
Kapitálové výdaje se navyšují o 500.000 Kč na hodnotu 16.869.800,00 Kč
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 17/20 ze dne 20. 4. 2020
 
Usnesení č. 110/17/20
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo zapisovatelem Marcela Šimka, DiS a ověřovateli zápisu Ing. Tomáše Tomicu, a Mgr. Zdeňku Juránkovou.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
 
Usnesení č. 111/17/20
Zastupitelstvo obce na návrh výběrové komise schvaluje jako dodavatele akce “ Opravy částí místních komunikací v obci Malý Beranov“ společnost COLAS CZ, a.s., která předložila nabídku s nejnižší cenou 2.615.525,64 Kč bez DPH. Zároveň zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo, která byla součástí nabídky a pověřuje starostu k jejímu podpisu. Akce se bude realizovat pouze za předpokladu obdržení dotace od MMR ve výši 70%.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 1.
 
Usnesení č. 112/17/20
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí s budoucími dárci:
Lukáš a Gabriela Koděrovi, Vladimír a Lenka Henzlovi, Jindřich Matula, Ing. Richard Petrlík, Kateřina Koreszková, Jan Novotný, Ing. Pavel Ježek, Michal Kalina, Bc. Eva Dolejší, Martin Matula,  kde se jednotliví dárci zavazují společně vybudovat na pozemcích parc. č. 752/80 a 757 inženýrské sítě bez vodovodu a komunikaci bez asfaltového povrchu a následně vše formou daru převést na obec. Zastupitelstvo zároveň pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 1.
 
Usnesení č. 113/17/20
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít smlouvu o postoupení práv a povinností s panem Lukášem Koděrou, která bezplatně převádí na obec práva a povinnosti vyplývající ze stavebního povolení pro záměr „Obytný soubor 5 rodinných domů k.ú. Malý Beranov, inženýrské sítě  - SO 06 Vodovod“ a pověřuje starostu k jejímu podpisu.,
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 1.
 
Usnesení č. 114/17/20
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít se společností Vladimír Henzl, IČO 72351233 smlouvu o dílo na výstavbu vodovodu dle stavebního povolení pro záměr „Obytný soubor 5 rodinných domů k.ú. Malý Beranov, inženýrské sítě  - SO 06 Vodovod“ a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti: 0, zdržel se: 2.Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 16/20 ze dne 24.2.2020

Usnesení č. 102/16/20
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo zapisovatelem Ing. Luďka Hůlku a ověřovateli zápisu MVDr. Pavla Bartáka, Ph.D. a Petra Krčála, DiS.

Usnesení č. 103/16/20
Zastupitelstvo pověřuje starostu ke všem úkonům souvisejícím s podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem veřejné zakázky "Stavební úpravy - kulturní dům, Malý Beranov", se společností TERMGAS s.r.o., IČ 26007967, protože byly splněny veškeré zákonné požadavky.

Usnesení č. 104/16/20
Zastupitelstvo souhlasí se zněním a pověřuje starostu ke všem úkonům souvisejícím s podpisem příkazní smlouvy na výkon stavebního dozoru s Ing. Josefem Slabým, IČO: 696555316 pro rekonstrukci kulturního domu v obci Malý Beranov.

Usnesení č. 105/16/20
Zastupitelstvo souhlasí se zněním smlouvy o dílo a pověřuje starostu ke všem úkonům souvisejícím s podpisem smlouvy o činnosti koordinátora BOZP se společností WIDMANN, s.r.o., IČ:25518992, pro rekonstrukci kulturního domu v obci Malý Beranov.

Usnesení č. 106/16/20
Zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným převodem investorství akce "Obytný soubor 5 RD, Malý Beranov" část S06 - Vodovod na obec Malý Beranov. Výstavbu vodovodu zrealizuje obec a bude hrazena z prostředků SVAKu.

Usnesení č. 107/16/20
Zastupitelstvo obce schvaluje 2. změnu rozpočtu na rok 2020, kterou předložil starosta obce.
Rozpočtové opatření č 2/2020
Přijaté transfery - dotace se navyšují o 8.667.607,- Kč na hodnotu 10.535.207,- Kč.
Kapitálové výdaje se navyšují o 11.700.000,- Kč na hodnotu 16.369.800,- Kč.
Saldo rozpočtu bude dorovnáno z vlastních zdrojů.

Usnesení č. 108/16/20
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít se společností HLIMONT s.r.o., IČ: 25893165 kupní smlouvu na nákup Hydraulického nakladače HUT5-1 s příslušenstvím a se společností Zdeněk Derganz Zámečnictví DEZA, IČ 60591714 nákup návěsu DEZA 5000 s TP. Tento nákup bude hrazen formou úvěru na lesní techniku z PGRL fondu, kde 50% z částky bude uhrazena fondem. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem výše uvedených smluv.

Usnesení č. 109/16/20
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku Mateřské škole Beránek, Malý Beranov ve výši 30.000,- Kč z rozpočtu obce na nákup vybavení školní zahrady - prolézačka Vláček s vagónkem. Zbytek do celkových nákladů uhradí škola z vlastních prostředků.


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 15/20 ze dne 20.1.2020

Usnesení č. 95/15/20
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo zapisovatelem Marcela Šimka, DiS. a ověřovatele zápisu Ing. Luďka Hůlku a Mgr. Zdeňku Juránkovou.

Usnesení č. 96/15/20
Zastupitelstvo obce rozhodlo na základě zprávy hodnotící komise o vítězném uchazeči veřejné zakázky s názvem "Stavební úpravy - kulturní dům, Malý Beranov", kterým se stala společnost TERMGAS s.r.o., IČ 26007967. Toto rozhodnutí je podmíněno následným doložením kvalifikačních dokumentů - originálů nebo ověřených kopií, podrobného harmonogramu výstavy a předložení platné pojistné smlouvy.

Usnesení č. 97/15/20
Zastupitelstvo obce Malý Beranov schvaluje uzavření:
- Smlouvy o investičním úvěru v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví č. 1958020231 (dále jen jako "Smlouva o úvěru"), a to dle jejího návrhu, který je přílohou zápisu z jednání zastupitelstva, na základě které Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 492 41 494 (dále jen jako "PGRLF") poskytne obci Malý Beranov investiční úvěr ve výši 1.163.000,-Kč, na pořízení nového traktoru Zetor Major s čelním nakladačem a příslušenstvím, nového hydraulického nakladače HUT5-1 s příslušenstvím a nového návěsu DEZA a obec je povinna peněžní prostředky z úvěru PGRLF vrátit za podmínek uvedených ve Smlouvě o úvěru,
- Smlouvy o poskytnutí finanční podpory snížení jistiny investičního úvěru poskytnutého Fondem v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví č. 1959020231 (dále jen jako "Smlouva o podpoře"), a to dle jejího návrhu, který je přílohou zápisu z jednání zastupitelstva, na základě které PGRLF poskytne obci finanční podporu maximálně ve výši 581.500,-Kč na snížení jistiny úvěru dle Smlouvy o úvěru, a to za podmínek uvedených ve Smlouvě o podpoře,
- Smlouvy o budoucí smlouvě o zajišťovacím převodu práva a o výpůjčce č. 1958020231-11 (dále jen jako "Budoucí smlouva"), a to dle jejího návrhu, který je přílohou zápisu z jednání zastupitelstva, na základě které se obec zaváže do stanovené doby uzavřít s PGRLF k zajištění pohledávky PGRLF ze Smlouvy o úvěru, Smlouvu o zajišťovacím převodu práva a o výpůjčce, za podmínek dále uvedených v Budoucí smlouvě,
- Smlouvy o zajišťovacím převodu práva a o výpůjčce (dále jen jako "Smlouva o zajišťovacím převodu práva") za podmínek a ve lhůtě dle Budoucí smlouvy, dle jejího návrhu, který je součástí Budoucí smlouvy, která je přílohou zápisu z jednání zastupitelstva, na základě které obec k zajištění pohledávky PGRLF ze Smlouvy o úvěru podmíněně převede své vlastnické právo k předmětu zajištění na Fond, a to dále za podmínek uvedených ve Smlouvě o zajišťovacím převodu práva,
- Zástavní smlouvy k pohledávkám z pojistného plnění č. 1958020231-3 (dále jen jako "Zástavní smlouva k pojistnému plnění"), a to dle jejího návrhu, který je přílohou zápisu z jednání zastupitelstva, na základě které obec zřizuje ve prospěch PGRLF k zajištění pohledávky PGRLF ze Smlouvy o úvěru, zástavní právo k pohledávkám z pojistného plnění z pojistné smlouvy, a to za podmínek dále uvedených v Zástavní smlouvě k pojistnému plnění.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce Malý Beranov podpisem všech výše uvedených smluv, jejichž uzavření schválilo tímto usnesením.

Usnesení č. 98/15/20
Zastupitelstvo obce schvaluje 1. změnu rozpočtu na rok 2020, kterou předložil starosta obce.
Rozpočtové opatření č 1/2020
Kapitálové výdaje se navyšují o 1.163.000,00 Kč na hodnotu 4.669.800,00 Kč
Financování - úvěr PGRL fond a.s. 1.163.000,00 Kč

Usnesení č. 99/15/20
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít se společností MOREAU AGRI VYSOČINA, spol. s r.o. IČ: 26259044 kupní smlouvu na nákup traktoru Zetor Major 80 CL a příslušenství v celkové hodnotě 964.000,00 Kč bez DPH. Tento nákup bude hrazen formou úvěru na lesní techniku z PGRL fondu, kde 50% z částky bude uhrazena fondem.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem výše uvedené smlouvy.

Usnesení č. 100/15/20
Zastupitelstvo obce rozhodlo o dalším postupu pořizování územního plánu dle návrhu předloženého pořizovatelem a zároveň schvaluje uzavřít se zpracovatelem dodatek ke smlouvě o dílo, který bude reflektovat současný stav pořizování územně plánovací dokumentace.

Usnesení č. 101/15/20
Zastupitelstvo obce schvaluje podat žádost o dotaci z Fondu Vysočiny Sportoviště 2020, na pořízení umělého trávníku na hřiště vedle sběrného dvora.