středa 19.06.2024,
dnes má svátek: Leoš

Informace dle zák. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 

1. Název

Obec Malý Beranov

2. Důvod a způsob založení

Obec Malý Beranov (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s §1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, §14 a § 21 zákona o obcích.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

    4.1 Kontaktní poštovní adresa

     Obec Malý Beranov
     Malý Beranov 36
     586 03 Jihlava


    4.3 Úřední hodiny

    Pondělí         8:00 - 12:00         14:00 - 18:00
    Středa           8:00 - 12:00         14:00 - 17:00
    Pátek            8:00 - 12:00         13:00 - 15:00
 

    4.4 Telefonní čísla

     pevná linka: 567 218 702
     mobilní: 731 527 423 (starosta)
 

    4.5 Adresa internetové stránky

     www.maly-beranov.cz
 

    4.6 Adresa podatelny

     Obec Malý Beranov
     Malý Beranov 36
     586 03 Jihlava

   
   4.7 Adresa e-podatelny

    podatelna@maly-beranov.cz

   Další elektronické adresy

    obec@maly-beranov.cz
    starosta@maly-beranov.cz
 

    4.8 Datová schránka

     ID: kxfbu39
 

5. Případné platby lze poukázat:

Bankovní spojení: ČSOB Jihlava
č.ú. 103440228/0300
 

6. IČ

00543713
 

7. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ00543713

 

8. Dokumenty

     Dokumenty zastupitelstva
     Rozpočet obce
     Veřejné vyhlášky a nařízení
 

9. Žádosti o informace

Obec poskytuje informace na základě podané žádosti, kterou může každá fyzická i právnická osoba získat na adrese Obecní úřad Malý Beranov, Malý Beranov č.p. 36, 586 03, nebo e-mailem na podatelna@malyberanov.cz nebo prostřednictvím datové schránky kxfbu39.
Poskytnuté informace budou zveřejněny na webových stránkách www.maly-beranov.cz.
Žádost o poskytnutí informace.pdf [PDF, 21 kB]
 

10. Příjem podání a podnětů

     10.1. Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob
       - Písemným dotazem na adresu OÚ Malý Beranov
       - Elektronicky na adresu obec@maly-beranov.cz
       - Ústním dotazem v místě
     10.2. Opravné prostředky
Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným Obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy (např. zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení). Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.
     10.3. Formuláře
     Formuláře je možné si vyzvednout na pověřeném úřadě
     10.4. Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace
Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace naleznete na Portálu veřejné správy.
 

11. Předpisy

    11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 128/2000 Sb.

    11.2 Vydané právní předpisy

Obecně platné vyhlášky
Jednací řád zastupitelstva obce Malý Beranov

 

12. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad schválilo zastupitelstvo obce na svém jednání dne 26.5.2014, č. usnesení 39/14
Sazebník úhrad.pdf [PDF, 21 kB]
 

13. Licenční smlouvy

Obec Malý Beravnov v současné době neposkytuje žádné vzory licenčních smluv.
Obec Malý Beravnov v současné době neposkytuje žádné výhradní licence.
 

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. viz níže


VÝROČNÍ ZPRÁVY                                                 

DATABÁZE POSKYTOVANÝCH INFORMACÍ       
 

Ochrana osobních údajů - GDPR (General Data Protection Regulation)

Do funkce pověřence pro ochranu osobních údajů Obce Malý Beranov byla jmenována
Ing. Marcela Syrová a lze ji kontaktovat prostřednictvím emailu: marcela.syrova@sms-sluzby.cz