čtvrtek 23.03.2023,
dnes má svátek: Ivona

Informace dle zák. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 

1. Název

Obec Malý Beranov

2. Důvod a způsob založení

Obec Malý Beranov (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s §1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, §14 a § 21 zákona o obcích.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

    4.1 Kontaktní poštovní adresa

     Obec Malý Beranov
     Malý Beranov 36
     586 03 Jihlava


    4.3 Úřední hodiny

    Pondělí         8:00 - 12:00         14:00 - 18:00
    Středa           8:00 - 12:00         14:00 - 17:00
    Pátek            8:00 - 12:00         13:00 - 15:00
 

    4.4 Telefonní čísla

     pevná linka: 567 218 702
     mobilní: 731 527 423 (starosta)
 

    4.5 Adresa internetové stránky

     www.maly-beranov.cz
 

    4.6 Adresa podatelny

     Obec Malý Beranov
     Malý Beranov 36
     586 03 Jihlava

   
   4.7 Adresa e-podatelny

    podatelna@maly-beranov.cz

   Další elektronické adresy

    obec@maly-beranov.cz
    starosta@maly-beranov.cz
 

    4.8 Datová schránka

     ID: kxfbu39
 

5. Případné platby lze poukázat:

Bankovní spojení: ČSOB Jihlava
č.ú. 103440228/0300
 

6. IČ

00543713
 

7. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ00543713

 

8. Dokumenty

     Dokumenty zastupitelstva
     Rozpočet obce
     Veřejné vyhlášky a nařízení
 

9. Žádosti o informace

Obec poskytuje informace na základě podané žádosti, kterou může každá fyzická i právnická osoba získat na adrese Obecní úřad Malý Beranov, Malý Beranov č.p. 36, 586 03, nebo e-mailem na podatelna@malyberanov.cz nebo prostřednictvím datové schránky kxfbu39.
Poskytnuté informace budou zveřejněny na webových stránkách www.maly-beranov.cz.
Žádost o poskytnutí informace.pdf [PDF, 21 kB]
 

10. Příjem podání a podnětů

     10.1. Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob
       - Písemným dotazem na adresu OÚ Malý Beranov
       - Elektronicky na adresu obec@maly-beranov.cz
       - Ústním dotazem v místě
     10.2. Opravné prostředky
Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným Obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy (např. zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení). Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.
     10.3. Formuláře
     Formuláře je možné si vyzvednout na pověřeném úřadě
     10.4. Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace
Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace naleznete na Portálu veřejné správy.
 

11. Předpisy

    11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 128/2000 Sb.

    11.2 Vydané právní předpisy

Obecně platné vyhlášky
Jednací řád obce  [PDF, 217 kB]

 

12. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad schválilo zastupitelstvo obce na svém jednání dne 26.5.2014, č. usnesení 39/14
Sazebník úhrad.pdf [PDF, 21 kB]
 

13. Licenční smlouvy

Obec Malý Beravnov v současné době neposkytuje žádné vzory licenčních smluv.
Obec Malý Beravnov v současné době neposkytuje žádné výhradní licence.
 

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. viz níže


VÝROČNÍ ZPRÁVY                                                 

DATABÁZE POSKYTOVANÝCH INFORMACÍ       
 

Ochrana osobních údajů - GDPR (General Data Protection Regulation)

Do funkce pověřence pro ochranu osobních údajů Obce Malý Beranov byla jmenována
Ing. Marcela Syrová a lze ji kontaktovat prostřednictvím emailu: marcela.syrova@sms-sluzby.cz