sobota 13.08.2022,
dnes má svátek: Alena

USNESENÍ 2019

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 14/19 ze dne 16.12.2019

Usnesení č. 81/14/19
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo zapisovatelem Marcela Šimka, DiS. a ověřovateli zápisu Ladislava Růžičku a Ing. Tomáše Tomicu.

Usnesení č. 82/14/19
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou zadávací dokumentaci k veřejné zakázce "Stavební úpravy - kulturní dům, Malý Beranov" vypracovanou Ing. Ivanou Tužinskou, včetně smlouvy o dílo, která je součástí. Zakázka je zadávána dle zákona č.134/2016 Sb, zjednodušené podlimitní řízení, předpokládaná hodnota zakázky 10.785.000,00 Kč bez DPH. Veřejná zakázka bude realizována pouze v případě přiznání dotace od Ministerstva pro místní rozvoj.

Usnesení č. 83/14/19
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít s Dopravním podnikem města Jihlavy, a.s. smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících. Předpokládané náklady obce v roce 2020 činí 756.820,74 Kč. Smlouva bude uzavřena ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1370/2007 a zákona č. 194/2010 Sb.

Usnesení č. 84/14/19
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít se společností Služby města Jihlavy s.r.o. přílohu č. 9 ke smlouvě 200763 o podmínkách svozu a zneškodňování odpadu. Příloha upravuje ceny za svoz a zneškodnění zbytkového komunálního a separovaného odpadu

Usnesení č. 85/14/19
Zastupitelstvo obce Malý Beranov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku ze psů na území obce Malý Beranov dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 86/14/19
Zastupitelstvo obce Malý Beranov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o poplatku za komunální odpad, který vzniká na území obce Malý Beranov dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 87/14/19
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledný protokol o kontrole obce provedený Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina podle §33 zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení, zejména připravenosti obce na řešení krizových situací.

Usnesení č. 88/14/19
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na provoz Mateřské školy Beránek, Malý Beranov ve výši 220.000,00 Kč. S touto částkou je počítáno v návrhu rozpočtu obce Malý Beranov pro rok 2020.

Usnesení č. 89/14/19
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený plán financování a obnovy kanalizace a ČOV Malý Beranov - aktualizace, který počítá s vyčleněním částky ze stočného pro rok 2019 ve výši 120.000 Kč a pro roky 2020 a následující ve výši 170.000,00 Kč/rok. Částky budou odkládány na speciálně pro tento účel vedený analytický účet. Zároveň zastupitelstvo obce schvaluje převést na zmíněný analytický účet částku ve výši 390.000 Kč za předchozí roky provozu kanalizace a ČOV.

Usnesení č. 90/14/19
Zastupitelstvo obce schvaluje pro obec Malý Beranov stočné pro rok 2020 ve výši 33,40 Kč bez DPH za 1 m3 podle předložené kalkulace. K této částce bude připočtena DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 91/14/19
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Malý Beranov na rok 2020 jako vyrovnaný v celkové výši příjmů a výdajů 11 052 200 Kč.

Usnesení č. 92/14/19
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Malý Beranov na období 2021 - 2023.

Usnesení č. 93/14/19
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce provedením závěrečných změn rozpočtu na rok 2019.

Usnesení č. 94/14/19
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dary neziskovým organizacím dle předloženého seznamu :
Oblastní charita Jihlava, Bárka - domácí hospic Jihlava 10 000,-
Baby Box pro odložené děti 1 000,-
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. 1 000,-
Centrum pro zdravotně postižené Vysočina, o.p.s. 1 000,-
Svazu diabetiků ČR, Jihlava 1 000,-
ROSKA Jihlava, z.p.s. 1 500,-
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, z.s. 1 000,-
 
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 13/19 ze dne 18.11.2019

Usnesení č. 71/13/19
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo zapisovatelem Marcela Šimka, DiS. a ověřovateli zápisu Jaromíra Bastla a Ing. Luďka Hůlku.

Usnesení č. 72/13/19
Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženými vícenáklady společnosti COLAS CZ, a. s. při realizaci díla "Komunikace III - asfaltocementový povrch" v ceně 32.807,04 Kč bez DPH, takže celková částka za dílo činí 403.228,00 Kč bez DPH, a souhlasí s podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, který toto navýšení řeší.

Usnesení č. 73/13/19
Zastupitelstvo obce projednalo podmínky čerpání dotace na rekonstrukci kulturního domu od MMR a pověřuje starostu přípravou výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky rekonstrukce kulturního domu.

Usnesení č. 74/13/19
Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí s návrhem kupní smlouvy na nákup pozemku pod místní komunikací parc. č. 752/89 v k. ú. Malý Beranov, odděleného dle geometrického plánu č. 374-16/2019 z pozemku parc. č. 752/76, o výměře 69 m2 za dohodnutou cenu 150,00 Kč/ m2 celkem tedy 10.350,00 Kč, a pověřuje starostu k jejímu podpisu.

Usnesení č. 75/13/19
Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí s návrhem kupní smlouvy na nákup části pozemku pod místní komunikací parc. č. 876/16 v k. ú. Malý Beranov, díl "a" o výměře 68 m2, oddělený dle geometrického plánu č. 373-2/2019, za dohodnutou cenu 150,00 Kč/m2 celkem tedy 10. 200,00 Kč, a pověřuje starostu k jejímu podpisu

Usnesení č. 76/13/19
Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí s návrhem kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 752/9 v k. ú. Malý Beranov, o výměře 220 m2 za cenu 400,00 Kč/m2 celkem tedy 88. 000,00 Kč, a pověřuje starostu k jejímu podpisu. Cena byla stanovena na základě znaleckého posudku č. 1841, vypracovaného Ing. Pavlem Šlechtickým. Záměr prodeje byl zveřejněn dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. dne 1. 11. 2019.

Usnesení č. 77/13/19
Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí s návrhem dohody o vrácení daru a pověřuje starostu k jejímu podpisu. Předmětem vrácení jsou pozemky parc. č. 752/78 a 752/79 oba v k. ú. Malý Beranov, o výměrách 46 m2 a 62 m2 pod původně plánovaným obratištěm. Obec tyto pozemky obdržela na základě darovací smlouvy ze dne 4. 7. 2012 s podmínkou, že vrátí tyto pozemky původnímu majiteli, pokud nebudou využívány ke zmiňovanému účelu. Na základě nově vydaného územního rozhodnutí již obec neplánuje vybudovat obratiště na těchto pozemcích a pozemky tedy vrací. Záměr vrácení daru byl zveřejněn 1. 11. 2019.

Usnesení č. 78/13/19
Zastupitelstvo obce na základě výběrového řízení schvaluje pro rok 2020 Skautskou energii jako dodavatele el. energie a Pražskou plynárenskou a. s. jako dodavatele plynu.

Usnesení č. 79/13/19
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor a movitých věcí v kulturním domě v Malém Beranově ze dne 27. 5. 2015.

Usnesení č. 80/13/19
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č. 4 na rok 2019 podle předloženého návrhu.
 
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 12/19 ze dne 14.10.2019

Usnesení č. 67/12/19
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo zapisovatelem Ing. Luďka Hůlku a ověřovatele zápisu Petra Krčála, DiS. a Ing. Tomáše Tomicu

Usnesení č. 68/12/19
Zastupitelstvo obce schvaluje převedení majetku z vlastnictví obce do majetku Mateřské školy Beránek, Malý Beranov dle přiloženého seznamu.
OU/0232 Kuchyňská linka + spotřebiče MŠ
OU/0202 Myčka nádobí

Usnesení č. 69/12/19
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr podat žádost o poskytnutí úvěru na Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. s dotací ve výši 50% na pořízení lesní techniky - lesního traktoru, návěsu a nakladače v celkové výši 1.234.400,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 70/12/19
Zastupitelstvo schvaluje smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene se společností EON Distribuce a. s. za účelem umístění distribuční soustavy - kabel NN, skříň NN. Smlouva č. 1030051838/001, věcné břemeno na pozemek parc. č. st. 104 a 1452/21 v k. ú. Malý Beranov, jednorázová náhrada 10000,- Kč. Smlouva č. 1030051838/003, věcné břemeno na pozemek parc. č. st. 283/1 v k. ú. Malý Beranov (pozemek je ve spoluvlastnictví), jednorázová náhrada 6000,- Kč.
 
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 11/19 ze dne 26.8.2019

Usnesení č. 63/11/19
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu Skládky VHS Jihlava s.r.o. pro realizaci komunikace bez asfaltového povrchu s názvem "Nová ul. Malý Beranov - Komunikace III" s cenou 773.917,00Kč bez DPH a schvaluje předložený návrh smlouvy o dílo.

Usnesení č. 64/11/19
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu COLAS CZ, a.s. pro realizaci asfaltového povrchu pro komunikaci III s cenou 370.420,96 Kč bez DPH a schvaluje předložený návrh smlouvy o dílo.

Usnesení č. 65/11/19
Usnesení č. 65/11/19 Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č. 3 na rok 2019 podle předloženého návrhu.

Usnesení č. 66/11/19
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení nepotřebného majetku z evidence dle přiloženého seznamu.
OU/0009 Skříňka na listy
OU/0010 Skříň kartotéční
OU/0021 Skříň dvoudveřová
OU/0263 Multifunkční zařízení GPS
OU/0107 Telefon Panasonic KX-F 130

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 10/19 ze dne 22.7.2019

Usnesení č. 59/10/19
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo zapisovatelem Marcela Šimka, DiS a ověřovatele zápisu Jaromíra Bastla a Ing. Tomáše Tomicu.

Usnesení č. 60/10/19
Zastupitelstvo obce souhlasí s realizací asfaltového povrchu na nově budované komunikaci - Komunikace III v roce 2019 a pověřuje starostu s úkony souvisejícími s vypsáním výběrového řízení.

Usnesení č. 61/10/19
Zastupitelstvo obce souhlasí s vypracováním projektové dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci komunikace "U studní" na pozemcích obce p.č. 615/21, 615/1 a projektové dokumentace pro stavební povolení na realizaci vodovodního řádu v této komunikaci

Usnesení č. 62/10/19
Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení do obecního majetku dvou mostů pro pěší spojující pozemky:
první most   p. č. 1491 a st.86/1 oba v k.ú. Malý Beranov
druhý most   p. č. 1491 k.ú. Malý Beranov a p. č.191 k. ú. Helenín
 
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 09/19 ze dne 17.6.2019

Usnesení č. 55/09/19
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo zapisovatelem Ing. Luďka Hůlku a ověřovateli Petra Krčála, DiS. a Ladislava Růžičku.

Usnesení č. 56/09/19
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí závěrečný účet za rok 2018 dobrovolného svazku obcí Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko.

Usnesení č. 57/09/19
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí závěrečný účet za rok 2018 dobrovolného svazku obcí Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs.

Usnesení č. 58/09/19
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr zařazení do obecního majetku dvou mostů pro pěší spojující pozemky:
první most p. č. 1491 a st.86/1 oba v k.ú. Malý Beranov
druhý most p. č. 1491 k.ú. Malý Beranov a p. č.191 k. ú. Helenín
a pověřuje starostu obce jednáním v této záležitosti se společností Jilana a. s.
 
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 08/19 ze dne 27.5.2019

Usnesení č. 45/08/19
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo zapisovatelem Marcela Šimka, DiS a ověřovateli Ing. Luďka Hůlku a Mgr. Zdeňku Juránkovou.

Usnesení č. 46/08/19
Zastupitelstvo obce souhlasí s objednáním realizace webových stránek obce od Petr Komárek - BIG POINT dle nabídky Varianta A za částku 24.600,00 Kč bez DPH tak, aby bylo možné stránky v budoucnu dle potřeby rozšířit.

Usnesení č. 47/08/19
Zastupitelstvo obce schvaluje nabýt darem pozemky:
par. č. 1452/19 o výměře 299 m2, zaměřený z pozemku par. č. 1452/1, díl "c", a par. č. 1452/2, díl "a" a pozemky par. č. 1452/20 o výměře 376 m2 a par. č. 1452/21 o výměře 261 m2, oddělený geometrickým plánem č. 371-22/2019 z pozemku par. č. 1452/2 v k.ú. a obci Malý Beranov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Malý Beranov a pověřuje starostu k úkonům souvisejících s podpisem darovací smlouvy a přepisem v katastru nemovitostí.

Usnesení č. 48/08/19
Zastupitelstvo obce schvaluje převést darem pozemek par.č. 1499/4 o výměře 46 m2, oddělený geometrickým plánem č. 371-22/2019 z pozemku par. č. 1499/1 v k. ú. a obci Malý Beranov z vlastnictví obce Malý Beranov do vlastnictví Kraje Vysočina a pověřuje starostu k úkonům souvisejících s podpisem darovací smlouvy a přepisem v katastru nemovitostí.

Usnesení č. 49/08/19
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod od Statutárního města Jihlavy na Obec Malý Beranov "mobilní zařízení Nokia Lumia 920", který byl jeden z přístrojů zapůjčených v rámci projektu "Digitální povodňový plán ORP Jihlava…" a pověřuje starostu k úkonům souvisejících s podpisem darovací smlouvy.

Usnesení č. 50/08/19
Zastupitelstvo obce schvaluje využití dotace z Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2019 na dostavbu komunikace "Cesta - III" ležící na pozemcích s parc. č. 752/16 a 752/67

Usnesení č. 51/08/19
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje s výhradou závěrečný účet obce Malý Beranov za rok 2018 dle předloženého návrhu. Zároveň projednalo a bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 a schválilo přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.

Usnesení č. 52/08/19
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje účetní závěrku obce Malý Beranov za rok 2018.

Usnesení č. 53/08/19
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje bez výhrad závěrečný účet MŚ Beránek za rok 2018 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 54/08/19
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje účetní závěrku MŠ Beránek za rok 2018.
 
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 07/19 ze dne 29.4.2019

Usnesení č. 41/07/19
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo zapisovatelem Ladislava Růžičku a ověřovateli Jaromíra Bastla a Ing. Tomáše Tomicu.

Usnesení č. 42/07/19
Zastupitelstvo obce souhlasí s proplacením faktur za výstavbu vodovodu v ulici "Cesta III" z prostředků SVAK v celkové výši 341.260,00 Kč vč. DPH. Následně bude vodovod vložen do majetku s právem hospodaření.

Usnesení č. 43/07/19
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr darování pozemku par.č. 1499/4 o výměře 46 m2, odděleného geometrickým plánem č. 371-22/2019 z pozemku par. č. 1499/1 v k. ú. a obci Malý Beranov z vlastnictví obce Malý Beranov do vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení č. 44/07/19
Zastupitelstvo obce souhlasí s uvolněním finančních prostředků na pořízení nových skříní do prostor kanceláře Obecního úřadu v předpokládané výši 51.020,00 Kč.
 
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 06/19 ze dne 25.3.2019

Usnesení č. 33/06/19
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo zapisovatelem Marcela Šimka,DiS a ověřovateli Petra Krčála, DiS., Ladislava Růžičku.

Usnesení č. 34/06/19
Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce k provádění rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: na příjmové straně bez omezení, na výdajové straně do výše 200 000 Kč na jednotlivý paragraf. Zastupitelstvo bude o všech změnách neprodleně informováno.

Usnesení č. 35/06/19
ZZastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled obce Malý Beranov pro roky 2020 a 2021. Výhled společně s rozpočtem je zveřejněn od 2.12.2018.

Usnesení č. 36/06/19
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení ceny na projektovou dokumentaci "Stavební úpravy - kulturní dům Malý Beranov" o 14.000 Kč bez DPH, z důvodu změny rozsahu stavebních úprav a navýšení inženýrské činnosti.

Usnesení č. 37/06/19
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k zahájení úkonů spojených se změnou investorství budované komunikace a inž.sítí na p.č.752/80 ze soukromé osoby na obec. Dále starostu pověřuje k zahájení úkonů spojených s převedením soukromé komunikace na p.č. 757 na veřejnou místní komunikaci a změnou investorství této nově budované komunikace a inž.sítí na obec. O náklady spojené s výstavbou inž.sítí a komunikace na pozemcích p.č.752/80 a 757 se budou dělit majitelé přilehlých pozemků, kromě nákladů na veřejné osvětlení a finální asfaltocementový povrch komunikace. Náklady na vybudování vodovodu budou čerpány z prostředků SVAK

Usnesení č. 38/06/19
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení traktoru pro využití v lesních porostech obce Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o invest.úvěr s dotací od poskytovatele PGRLF, a.s. Zastupitelstvo obce zplnomocňuje starostu obce k podpisu všech dokumentů a podkladů a také úvěrové smlouvy a celé úvěrové dokumentace od PGRLF, a.s. Zastupitelstvo obce schvaluje objednávku na administraci žádosti o dotaci z PGRLF, a.s. firmě AUTHORIA, s.r.o., IČ: 27728439

Usnesení č. 39/06/19
Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění finančních prostředků pro Mateřskou školu Beránek na opravu umýváren a toalet ve výši 29.349,00 Kč vč. DPH

Usnesení č. 40/06/19
Na základě návrhu inventarizační komise zastupitelstvo schvaluje vyřazení tohoto majetku: Rádio PHILIPS AE 2130, Lékárnička, PC Leo Intelect 800, Monitor Benq, Zařízení dětského hřiště, Čerpadlo na tenisové kurty
 
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 05/19 ze dne 18.2.2019

Usnesení č. 32/05/19
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo zapisovatelem Marcela Šimka,DiS a ověřovateli Mgr.Zdeňku Juránkovou a Ing.Luďka Hůlku
 
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 04/18 ze dne 14.1.2019

Usnesení č. 26/04/19
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo ověřovateli Petra Krčála, DiS. a Ladislav Růžička a zapisovatelem Marcela Šimka, DiS

Usnesení č. 27/04/19
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje záměr podat žádost na akci "Obnova kulturního domu v obci Malý Beranov" z programu 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul: 117d8210C Rekonstrukce a přestavba veřejných budov z Ministerstva pro místní rozvoj.

Usnesení č. 28/04/19
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít smlouvu o dílo s firmou Ing Josef Slabý, Arnolec 30, 588 27 Jamné na vypracování projektové dokumentace pro akci "Stavební úpravy - kulturní dům, Malý Beranov", s termínem dodání nejpozději do 15.2.2019 a cenou 207.000,00 Kč bez DPH

Usnesení č. 29/04/19
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje záměr podat žádost na akci "Obnova místní komunikace v obci Malý Beranov" z programu 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul: 117d8210A Podpora obnovy místních komunikací z Ministerstva pro místní rozvoj.

Usnesení č. 30/04/19
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít smlouvu na dopravní obslužnost s DPMJ. Smlouva bude uzavřena na základě přímého zadání ve smyslu čl. 5 odst. 4 nařízení ES č. 1370/2007, resp. §18, písm. c) zákona č. 194/2010 Sb.

Usnesení č. 31/04/19
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje uzavřít kupní smlouvu s paní Petrou Nechvátalovou, bytem č.p.88 58603 Malý Beranov na odkoupení části pozemku 724/1 označenou v geometrickém plánu č. 372-1/2019 jako díl "b" o výměře 110m2, za cenu 200,00 Kč/m2. Tato část pozemku se nachází částečně pod kulturním domem a je ohraničena opěrnou zdí. Smlouva řeší i zrušení věcného břemene spoluužívání, které na tento pozemek vázne. Zároveň zastupitelstvo projednalo a schvaluje příspěvek na vybudování opěrné zdi za kulturním domem ve výši 11.000,00 Kč. Opěrná zeď byla v minulosti vybudována v nákladech vlastníka paní Petry Nechvátalové