čtvrtek 25.07.2024,
dnes má svátek: Jakub

USNESENÍ 2018

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 03/18 ze dne 17.12.2018

Usnesení č. 20/03/18
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo ověřovateli zápisu Ing. Zdeňka Hůlku a Mgr. Zdeňku Juránkovou a zapisovatelem Marcela Šimka, DiS

Usnesení č. 21/03/18
Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu se společností Skanska a.s., kde se obě strany po právních posouzeních a konzultacích s poradci dohodly na výši pokuty za prodlení společnosti Skanska a.s., s předáním díla dle smlouvy ze dne 25.5.2018 ve výši 126.525,28 Kč bez DPH

Usnesení č. 22/03/18
ZZastupitelstvo obce schvaluje pro obec Malý Beranov stočné pro rok 2019 ve stejné výši jako v roce 2018 a to ve výši 30,04 Kč bez DPH za 1 m3 podle předložené kalkulace. K této částce bude připočtena DPH v zákonné výši (15%).

Usnesení č. 23/03/18
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č. 5 na rok 2018 podle předloženého návrhu.

Usnesení č. 24/03/18
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce provedením závěrečných změn rozpočtu na rok 2018.

Usnesení č. 25/03/18
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Malý Beranov na rok 2019 jako vyrovnaný v celkové výši příjmů a výdajů 10 315,0 tisíc Kč.
 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 02/18 ze dne 26.11.2018

Usnesení č. 17/02/18
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo ověřovateli zápisu MVDr. Pavla Bartáka, Ph.D.a Jaromíra Bastla a zapisovatelem Marcela Šimka, DiS

Usnesení č. 18/02/18
Zastupitelstvo schvaluje cenu palivové dřeva prodávaného obcí obyvatelům Malého Beranova pro rok 2019 ve výši 600 Kč za 1bm. Jedná se o dřevo vytěžené z vlastních zdrojů a každý obyvatel může požadovat max. 10 bm dřeva. Cena je vč. DPH a platí až do odvolání.

Usnesení č. 19/02/18
Zastupitelstvo schvaluje uzavření příkazní smlouvy s JUDr. Martinem Sobotkou, PhD., se sídlem Hruškovy Dvory 53, Jihlava a dále starostu obce pověřuje realizací této smlouvy.Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 01/18 ze dne 1. 11. 2018

Usnesení č. 01/01/18
Zastupitelstvo obce Malý Beranov zvolilo ověřovateli zápisu Mgr. Zdeňku Juránkovou a Ladislava Růžičku a zapisovatelem Marcela Šimeka, DiS

Usnesení č. 02/01/18
Zastupitelstvo obce Malý Beranov schvaluje předložený návrh programu ustavujícího zasedání

Usnesení č. 03/01/18
Zastupitelstvo obce Malý Beranov schválilo zvolení jednoho místostarosty.

Usnesení č. 04/01/18
Zastupitelstvo obce Malý Beranov v souladu se zákonem o obcích určuje, že výkon funkce starosty bude vykonávána jako uvolněná a funkce místostarosty jako neuvolněná.

Usnesení č. 05/01/18
Zastupitelstvo obce Malý Beranov volí starostou Ing. Martin Zacha, narozeného 9.9.1974, bytem Malý Beranov 104.

Usnesení č. 06/01/18
Zastupitelstvo obce Malý Beranov volí místostarostou Marcela Šimka, DiS., narozeného 16.4.1980, bytem Malý Beranov 112.

Usnesení č. 07/01/18
Zastupitelstvo obce malý Beranov zřizuje finanční a kontrolní výbor a určuje, že oba výbory budou tříčlenné.

Usnesení č. 08/01/18
Zastupitelstvo obce Malý Beranov volí předsedou finančního výboru Ing. Tomáše Tomicu

Usnesení č. 09/01/18
Zastupitelstvo obce Malý Beranov volí předsedou kontrolního výboru Ing. Luďka Hůlku

Usnesení č. 10/01/18
Zastupitelstvo obce Malý Beranov volí členy finančního výboru Ing. Markétu Tomicovou a Ing. Luďka Hůlku, dále volí členy kontrolního výboru MVDr. Pavla Bartáka Ph.D. a Jaromíra Bastla.

Usnesení č. 11/01/18
Zastupitelstvo obce Malý Beranov volí předsedou stavební komise Petra Krčála, DiS.

Usnesení č. 12/01/18
Zastupitelstvo obce Malý Beranov volí předsedou komise pro občanské záležitosti Mgr. Zdeňku Juránkovou.

Usnesení č. 13/01/18
Zastupitelstvo obce Malý Beranov volí členem stavební komise Ladislava Růžičku a Ing.Tomáše Tomicu, dále volí členem komise pro občanské záležitosti Ladislava Růžičku a Petra Krčála DiS.

Usnesení č. 14/01/18
Zastupitelstvo obce Malý Beranov v souladu s §72 a §84 odst. 2 písm. n) zákona 128/2000 Sb. o obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb. ve znění následujících předpisů, výši měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce, předsedům a členům výborů a komisí a místostarostovi takto: místostarosta 8000,00 Kč, předseda komise, výboru 2000,00 Kč, člen komise nebo výboru 1500,00 Kč, člen zastupitelstva 1000,00 Kč
Zastupitelstvo obce Malý Beranov v souladu s §74 odst. 2 a §84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí náleží uvolněnému členovi zastupitelstva obce měsíční odměna podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna.

Usnesení č. 15/01/18
Zastupitelstvo obce v souladu se stanovami Svazku měst a obcí jmenuje Ing. Martina Zacha, starostu obce, zástupcem obce pro Svaz vodovodů a kanalizací Jihlava

Usnesení č. 16/01/18
Zastupitelstvo obce zvolilo Ing. Martina Zacha, starostu obce, jako zastupitele pověřeného pro oblast územního plánování podle § 6 odst. 5 písm. f) ve spojení s § 47 odst. 1 zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.