čtvrtek 25.07.2024,
dnes má svátek: Jakub

USNESENÍ 2022

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 35/22 ze dne 10. 1. 2022
  
Usnesení č. 234/35/22
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo zapisovatelem Marcela Šimka DiS., a ověřovateli Ing.Luďka Hůlku a  Ing. Tomáše Tomicu.  
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
  
Usnesení č. 235/35/22
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít příkazní smlouvu s Ing. Eugenií Dřímalovou, bytem Nepomuky 35, Horní Černá, 56301 Lanškroun, IČ 87123037 na zajištění osoby odborného zástupce provozovatele splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 36/22 ze dne 28. 2. 2022
  
Usnesení č. 236/36/22
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo zapisovatelem Marcela Šimka DiS., a ověřovateli zápisu Jaromíra Bastla a Mgr. Zdeňku Juránkovou.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
  
Usnesení č. 237/36/22
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh darovací smlouvy, která řeší bezúplatný převod vybudované komunikace na pozemcích p.č. 752/80 a p.č. 757 včetně pozemku p.č. 757 na obec Malý Beranov a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0
  
Usnesení č. 238/36/22
Zastupitelstvo projednalo zprávu kontrolního výboru, který provedl kontrolu plnění usnesení
a závěrů ze zasedání zastupitelstva a dodržování právních předpisů ostatními výbory
a obecním úřadem za období od 1.1.2021 do 31.12.2021.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 37/22 ze dne 28. 3. 2022
  
Usnesení č. 239/37/22
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo zapisovatelem Marcela Šimka DiS., ověřovateli zápisu MVDr. Pavla Bartáka Ph.D a Petra Krčála DiS.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
  
Usnesení č. 240/37/22
Zastupitelstvo obce souhlasí s objednáním „Územní studie Malý Beranov východ“ od společnosti Urbanistické středisko Jihlava, spol. s r.o., IČ: 46344314, která pro obec vypracovala stávající územní plán. Studie musí být vypracována dle požadavků stavebního úřadu Magistrátu města Jihlavy.  Předpokládaná cena 50.000,00 Kč.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 1
  
Usnesení č. 241/37/22
Zastupitelstvo obce souhlasí se zněním předloženého návrhu veřejnoprávní smlouvy
se Statutárním městem Jihlavou pro realizaci úkonů spojených se zápisem do systému evidence obyvatel a jejich zpoplatnění a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 1Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 38/22 ze dne 2.5.2022
 
Usnesení č. 242/38/22
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo zapisovatelem Marcela Šimka DiS., ověřovateli zápisu Jaromíra Bastla a Ing. Luďka Hůlku.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
 
Usnesení č. 243/38/22
Zastupitelstvo obce souhlasí se zněním kupní smlouvy se společností Zahradní technika Čábelka s.r.o., IČ: 11829044, Klejnarská 863, 280 02 Kolín na pořízení zahradního traktoru Seco StarJet6 za cenu 167.900,00 Kč a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0
  
Usnesení č. 244/38/22
Zastupitelstvo obce souhlasí se zněním předloženého návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene č. JI-014330058713/002-ADS  se společností EG.D, a.s. IČ: 28085400 pro akci „M.Beranov, kabel NN Pecha“ a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0
  
Usnesení č. 245/38/22
Zastupitelstvo obce souhlasí se zněním předloženého návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene č. JI-014330074706/001-ADS  se společností EG.D, a.s. IČ: 28085400 pro akci „M.Beranov, kabel NN, p.č.117“ a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti: 0, zdržel se: 1
  
Usnesení č. 246/38/22
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny program Obnova venkova Vysočiny 2022 na pořízení LED svítidel veřejného osvětlení v celkové výši 300.000,00 Kč.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 39/22 ze dne 27.6.2022
 
Usnesení č. 247/39/22
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo zapisovatelem Ing. Luďka Hůlku, ověřovateli zápisu Ing. Tomáše Tomicu a Mgr. Zdeňku Juránkovou.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.

Usnesení č. 248/39/22
Zastupitelstvo obce souhlasí se zněním kupní smlouvy s panem Pavlem Novotným, nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx na nákup části pozemku parc. č. 652/6 o rozloze 191 m2, který zasahuje do fotbalového hřiště. Pro tuto část byl vypracován Ing. Uchytilem geometrický plán, schváleným katastrálním úřadem dne 23. 6. 2022. Nově bude část přičleněna k pozemku parc. č. 652/1. Cena za uvedený díl pozemku činí 300,00 Kč/m2 tedy celkem 57 300,00 Kč. Náklady na zaměření, vklad a sepsání smlouvy nese kupující. Zastupitelstvo pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. 249/39/22
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku číslo VYS PR22/53021 s Nadace ČEZ sídlo Duhová 1531/3, Praha 4 na poskytnutí příspěvku ve výši 100.000,00 Kč na akci „Pořízení zahradního traktoru pro obec Malý Beranov“ a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. 250/39/22
Zastupitelstvo obce souhlasí se zněním předloženého návrhu smlouvy o zřízení služebnosti se společností CETIN a.s., IČ 04084063, pro akci 16010-057745, VPIC Malý Beranov JI chodník podél MK“ a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. 251/39/22
Zastupitelstvo obce souhlasí se zněním předloženého návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní s panem Ing. Josefem Barákem, bytem Velký Beranov č. p. 262, kterou se řeší budoucí prodej podílu pozemku parc. č. 658/1 k. ú. Malý Beranov ve vlastnictví jmenovaného a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. 252/39/22
Zastupitelstvo obce souhlasí se zněním předloženého návrhu provozního řádu víceúčelového sportovního hřiště a pověřením Ing. Jana Kourka funkcí správce objektu.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. 253/39/22
Zastupitelstvo obce stanovuje počet zastupitelů obce na příští volební období na 9.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti: 0, zdržel se: 1

Usnesení č. 254/39/22
Zastupitelstvo obce souhlasí se změnami rozpočtu č.1 dle předloženého návrhu.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0
 
Usnesení č. 255/39/22
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje účetní závěrku obce Malý Beranov za rok 2021.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti: 0, zdržel se: 1

Usnesení č. 256/39/22
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje s výhradou závěrečný účet obce Malý Beranov za rok 2021 dle předloženého návrhu. Zároveň projednalo a bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 a schválilo přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. 257/39/22
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Beránek, Malý Beranov za rok 2021.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. 258/39/22
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje závěrečný účet Mateřské školy Beránek, Malý Beranov za rok 2021.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0 zdržel se: 0Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 40/22 ze dne 29.8.2022
 
Usnesení č. 259/40/22
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo zapisovatelem Marcela Šimka DiS., ověřovateli zápisu Petra Krčála DiS., Ladislava Růžičku.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
 
Usnesení č. 260/40/22
Na základě doporučení výběrové komise schvaluje zastupitelstvo obce uzavřít kupní smlouvu se společností JIPOL s.r.o., IČ: 28112062 na dodávku 50ks LED svítidel veřejného osvětlení za celkovou cenu 280 125,00 Kč bez DPH dle předloženého návrhu a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0
 
Usnesení č. 261/40/22
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít smlouvu o dílo se společností Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s., IČ: 47452722 na výsadbu sazenic a stavby oplocenky na části lesního pozemku p.č.678/4 dle vypracovaného plánu zalesnění OLH Jiřího Mittasche. Cena za dílo 62 498 Kč bez DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu smlouvy dle předloženého návrhu.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0
 
Usnesení č. 262/40/22
Zastupitelstvo obce souhlasí se změnami rozpočtu č.2 dle předloženého návrhu.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 41/22 ze dne 19. 9. 2022
  
Usnesení č. 263/41/22
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo zapisovatelem Ing. Luďka Hůlku, ověřovateli zápisu Marcela Šimka, DiS. a Ing. Tomáše Tomicu.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti: 0, zdržel se: 1.
 
Usnesení č. 264/41/22
Zastupitelé  projednali a schvalují návrh kupní smlouvy na odkoupení dvou spoluvlastnických podílů pozemku parc. č. 658/1 k. ú. Malý Beranov od Ing. Oldřicha Mračna nar. xxxxxx a Ing. Lenky Reichové nar. xxxxx za celkovou cenu 1332,90 Kč stanovenou na základě znaleckého posudku.
Zastupitelé pověřují starostu k podpisu uvedené kupní smlouvy.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov  č. 01/22 ze dne 17.10.2022
 
Usnesení č. 01/01/22
Zastupitelstvo obce Malý Beranov zvolilo ověřovateli zápisu MVDr. Pavla Bartáka, Ph.D.
a Ing. Luďka Hůlku a zapisovatelem Marcela Šimka, DiS
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
 
Usnesení č. 02/01/22
Zastupitelstvo obce Malý Beranov schvaluje předložený návrh programu ustavujícího zasedání:
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
 
Usnesení č. 03/01/22
Zastupitelstvo obce Malý Beranov schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
 
Usnesení č. 04/01/22
Zastupitelstvo obce Malý Beranov v souladu se zákonem o obcích určuje, že výkon funkce starosty bude vykonávána jako uvolněná a funkce místostarosty jako neuvolněná.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
 
Usnesení č. 05/01/22
Zastupitelstvo obce Malý Beranov volí starostou Ing. Martin Zacha, narozeného 9.9.1974, bytem Malý Beranov 104.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
 
Usnesení č. 06/01/22
Zastupitelstvo obce Malý Beranov volí místostarostou Marcela Šimka, DiS., narozeného 16.4.1980, bytem Malý Beranov 180.
Usnesení bylo přijato 5  hlasy, proti: 0, zdržel se: 3.
 
Usnesení č. 07/01/22
Zastupitelstvo obce malý Beranov zřizuje finanční a kontrolní výbor a určuje, že oba výbory budou tříčlenné.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
 
Usnesení č. 08/01/22
Zastupitelstvo obce Malý Beranov volí předsedou finančního výboru Ing. Tomáše Tomicu
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
 
Usnesení č. 09/01/22
Zastupitelstvo obce Malý Beranov volí předsedou kontrolního výboru Ing. Luďka Hůlku.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
 
Usnesení č. 10/01/22
Zastupitelstvo obce Malý Beranov volí členy finančního výboru Ing. Markétu Tomicovou a Ing. Luďka Hůlku, dále volí členy kontrolního výboru MVDr. Pavla Bartáka Ph.D. a Mgr. Zdeňku Juránkovou.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
 
Usnesení č. 11/01/22
Zastupitelstvo obce Malý Beranov volí předsedou stavební komise Petra Krčála, DiS.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
 
Usnesení č. 12/01/22
Zastupitelstvo obce Malý Beranov volí předsedou komise pro občanské záležitosti Veroniku Krechlerovou Šimkovou.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. 13/01/22
Zastupitelstvo obce Malý Beranov volí členem stavební komise Ladislava Růžičku  a Ing.Tomáše Tomicu, dále volí členenem komise pro občanské záležitosti Mgr. Zdeňku Juránkovou a Petra Krčála, DiS.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
 
Usnesení č. 14/01/22
Zastupitelstvo obce Malý Beranov v souladu s §72 a §84 odst. 2 písm. n) zákona 128/2000 Sb. o obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb. ve znění následujících předpisů, výši měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce, předsedům a členům výborů a komisí a místostarostovi takto:
místostarosta    8000,00 Kč
předseda komise, výboru    2000,00 Kč
člen komise, výboru    1500,00 Kč
člen zastupitelstva    1000,00 Kč

     Zastupitelstvo obce Malý Beranov v souladu s §74 odst. 3 a §84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí náleží neuvolněnému členovi zastupitelstva obce měsíční odměna podle funkce, za kterou náleží nejvyšší odměna.
     Zastupitelstvo obce Malý Beranov v souladu s §72 odst. 2 a §84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení.
     V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu.
     V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí (starosty, místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru, člena komise) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
 
Usnesení č. 15/01/22
Zastupitelstvo obce jmenuje zástupcem obce Malý Beranov ve Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko starostu Ing. Martina Zacha.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
 
Usnesení č. 16/01/22
Zastupitelstvo obce jmenuje zástupcem obce Malý Beranov v Dobrovolném svazku obcí Cyklostezka Jihlava – Třebíč – Raabs starostu Ing. Martina Zacha.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov  č. 02/22 ze dne 14.11.2022
  
Usnesení č. 17/02/22
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo zapisovatelem Marcela Šimka DiS., ověřovateli zápisu Mgr. Zdeňku Juránkovou a Veroniku Krechlerovou Šimkovou.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
  
Usnesení č. 18/02/22
Zastupitelstvo obce bere na vědomí vypracovaný návrh „Územní studie Malý Beranov zastavitelné plochy Z8 a Z13“.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
 
Usnesení č. 19/02/22
Zastupitelstvo obce souhlasí se zněním kupní smlouvy č. 020840/005/2022 a rámcové dohody
o provedených pracích ke kupní smlouvě č. 020840/005/2022 se společností Lesostavby Frýdek-Místek a.s. na provedení prořezávky smrkového porostu na pozemku parc. č. 691/1 a výkupu dřevní hmoty. Požadavek na prořezávku lesního porostu vznesl lesní hospodař Ing. Jiří Mittasch.
 Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
 
Usnesení č. 20/02/22
Zastupitelstvo obce na základě předložených nabídek na dodavatele energií souhlasí s uzavřením smlouvy na dodávku el. energie se společností VEMEX Energie a.s. a s uzavřením smlouvy na dodávku plynu se společností Pražská energetika a.s.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 1.Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 03/22 ze dne 12. 12. 2022
 
Usnesení č. 21/03/22
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo zapisovatelem Ing. Luďka Hůlku, ověřovateli zápisu Petra Krčála, DiS. a Ing. Tomáše Tomicu.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
 
Usnesení č. 22/03/22
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít s Dopravním podnikem města Jihlavy, a.s. smlouvu
o veřejných službách v přepravě cestujících. Předpokládané náklady obce v roce 2023 činí 1.095.871,04 Kč. V částce není zahrnuta dotace Kraje Vysočina na dopravní obslužnost.
Smlouva bude uzavřena ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1370/2007
a zákona č. 194/2010 Sb.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
 
Usnesení č. 23/03/22
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít se společností Služby města Jihlavy s.r.o. přílohu
č. 14 ke smlouvě 200763 o podmínkách svozu a zneškodňování odpadu. Příloha upravuje ceny za svoz a zneškodnění zbytkového komunálního a separovaného odpadu
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
 
Usnesení č. 24/03/22
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnout dotaci pro Oblastní Charitu Jihlava na provoz pečovatelské služby v roce 2023 ve výši 47.500,00 Kč. Výše dotace vychází z předloženého výkazu poskytnuté péče v obci Malý Beranov v roce 2022 a metodiky financování pečovatelských služeb schválené Krajem Vysočina. Částka bude poskytnuta z rozpočtu obce v lednu 2023.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
 
Usnesení č. 25/03/22
Zastupitelstvo obce schvaluje výši stočného v obci Malý Beranov na rok 2023 ve výši 45,36 Kč bez DPH za 1 m3 podle předložené kalkulace. K této částce bude připočtena DPH dle platných předpisů.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
 
Usnesení č. 26/03/22
Zastupitelstvo obce na základě předložené kalkulace nechává v platnosti obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
 
Usnesení č. 27/03/22
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na provoz Mateřské školy Beránek, Malý Beranov v roce 2022 ve výši 250.000,00 Kč. S touto částkou je počítáno v návrhu rozpočtu obce Malý Beranov.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0
 
Usnesení č. 29/03/22
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Malý Beranov na rok 2023 jako vyrovnaný v celkové výši příjmů a výdajů 11.085.000 Kč.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti: 0, zdržel se: 1.
 
Usnesení č. 30/03/22
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2024 -2026.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
 
Usnesení č. 31/03/22
Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce k provádění rozpočtových opatření bez omezení.  Zastupitelstvo bude o všech rozpočtových opatřeních neprodleně informováno.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti: 0, zdržel se: 2.