sobota 13.08.2022,
dnes má svátek: Alena

USNESENÍ 2022

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 35/22 ze dne 10. 1. 2022
  
Usnesení č. 234/35/22
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo zapisovatelem Marcela Šimka DiS., a ověřovateli Ing.Luďka Hůlku a  Ing. Tomáše Tomicu.  
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
  
Usnesení č. 235/35/22
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít příkazní smlouvu s Ing. Eugenií Dřímalovou, bytem Nepomuky 35, Horní Černá, 56301 Lanškroun, IČ 87123037 na zajištění osoby odborného zástupce provozovatele splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 36/22 ze dne 28. 2. 2022
  
Usnesení č. 236/36/22
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo zapisovatelem Marcela Šimka DiS., a ověřovateli zápisu Jaromíra Bastla a Mgr. Zdeňku Juránkovou.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
  
Usnesení č. 237/36/22
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh darovací smlouvy, která řeší bezúplatný převod vybudované komunikace na pozemcích p.č. 752/80 a p.č. 757 včetně pozemku p.č. 757 na obec Malý Beranov a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0
  
Usnesení č. 238/36/22
Zastupitelstvo projednalo zprávu kontrolního výboru, který provedl kontrolu plnění usnesení
a závěrů ze zasedání zastupitelstva a dodržování právních předpisů ostatními výbory
a obecním úřadem za období od 1.1.2021 do 31.12.2021.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 37/22 ze dne 28. 3. 2022
  
Usnesení č. 239/37/22
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo zapisovatelem Marcela Šimka DiS., ověřovateli zápisu MVDr. Pavla Bartáka Ph.D a Petra Krčála DiS.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
  
Usnesení č. 240/37/22
Zastupitelstvo obce souhlasí s objednáním „Územní studie Malý Beranov východ“ od společnosti Urbanistické středisko Jihlava, spol. s r.o., IČ: 46344314, která pro obec vypracovala stávající územní plán. Studie musí být vypracována dle požadavků stavebního úřadu Magistrátu města Jihlavy.  Předpokládaná cena 50.000,00 Kč.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 1
  
Usnesení č. 241/37/22
Zastupitelstvo obce souhlasí se zněním předloženého návrhu veřejnoprávní smlouvy
se Statutárním městem Jihlavou pro realizaci úkonů spojených se zápisem do systému evidence obyvatel a jejich zpoplatnění a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 1