úterý 28.09.2021,
dnes má svátek: Václav, Den české státnosti

USNESENÍ 2021

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 25/21 ze dne 1. 2. 2021

Usnesení č. 171/25/21
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo zapisovatelem Marcela Šimka, DiS a ověřovateli zápisu Ing. Luďka Hůlku a Petra Krčála DiS.  
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
 
Usnesení č. 172/25/21
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít s Dopravním podnikem města Jihlavy, a.s. smlouvu
o veřejných službách v přepravě cestujících. Předpokládané náklady obce v roce 2021 činí 751.332,66 Kč
Smlouva bude uzavřena ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1370/2007
a zákona č. 194/2010 Sb.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
 
Usnesení č. 173/25/21
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít se společností Služby města Jihlavy s.r.o. přílohu č. 9
ke smlouvě 200763 o podmínkách svozu a zneškodňování odpadu. Příloha upravuje ceny za svoz a zneškodnění zbytkového komunálního a separovaného odpadu na základě zákona
o odpadech č.541/2020
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
 
Usnesení č. 174/25/21
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít se společností E.ON Distribuce a,s, IČ: 280 85 400 smlouvu o věcném břemeni č. JI-014330064178/001 a smlouvu o věcném břemeni č. JI-014330064178/003 dle předložených návrhů.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
 
Usnesení č. 175/25/21
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č. 1 na rok 2021 podle předloženého návrhu.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 1.Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 26/21 ze dne 1. 3. 2021
 
Usnesení č. 176/26/21
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo zapisovatelem Marcela Šimka, DiS a ověřovateli zápisu Ladislava Růžičku a Ing. Tomáše Tomicu.  
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
 
Usnesení č. 177/26/21
Na základě doporučení inventarizační komise a předloženého návrhu zastupitelstvo obce souhlasí s vyřazením již nepoužívaného majetku dle uvedeného seznamu:
 
Název Inv. číslo Počet
K vyřazení    
Stolek pod vařič - kuchyňka OU/0049 1
Skříň OU/0061 1
Regál závěsný OU/0062 1
Police rohová OU/0063 1
Bruska na parkety OU/0083 1
Signalizační zařízení OU/0085 1
Židle kovová OU/0087 140
Židle čalouněná OU/0088 40
Židle chromované OU/0089 24
Stoly kovové OU/0090 18
Dřez OU/0091 1
Regál rohový OU/0092 1
Skříňka uzamykatelná OU/0093 1
Skříňka do kuchyně v KD OU/0155 1
Vzduchové odsávání KD OU/0178 1
Kuchyňská linka KD OÚ/0231 1
 
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 27/21 ze dne 12. 4. 2021
 
Usnesení č. 178/27/21
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo zapisovatelem Marcela Šimka, DiS a ověřovateli zápisu MVDr. Pavla Bartáka Ph.D. a Jaromíra Bastla.  
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
  
Usnesení č. 179/27/21
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 7. 10. 2020 se společností PROSILNICE s.r.o., IČ 28331907, na akci „Chodník podél místní komunikace v k.ú. Malý Beranov“, kterým se posouvá termín ukončení díla na 15. 6. 2021. Zastupitelstvo pověřuje starostu k jeho podpisu.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0
  
Usnesení č. 180/27/21
Zastupitelstvo obce souhlasí s realizací úpravy víceúčelového hřiště na pozemku p.č. 638/11 a 638/12 tak, aby na opravený povrch mohl být položen umělý trávník pro sportovní hry tenis, nohejbal, volejbal,… Zastupitelstvo předpokládá, že část prací pro snížení nákladů bude provedena formou brigády.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti: 0, zdržel se: 2
  
Usnesení č. 181/27/21
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností FairGame s.r.o., IČ 24240800, na akci „Dodávka a položení umělé trávy pro víceúčelové hřiště“, s nabídnutou cenou 298.444,00 Kč bez DPH a zároveň zastupitelstvo pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0
  
Usnesení č. 182/27/21
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících  s Dopravním podnikem města Jihlavy, a.s. IČ: 25512897, který řeší rozpis splátek včetně kompenzace Kraje Vysočina. Zastupitelstvo pověřuje starostu k jeho podpisu.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0
  
Usnesení č. 183/27/21
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností KOA s.r.o., IČ 09308725, na vytěžení kůrovcového lesa na pozemku p.č. 695/1, s nabídnutou cenou 350,00 Kč/m3 bez DPH, součástí ceny je vytěžení dřevní hmoty, přiblížení na skládky a strojový úklid. Zastupitelstvo pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 1
 
Usnesení č. 184/27/21
Zastupitelstvo obce Malý Beranov po ověření, že návrh územního plánu není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu
            vydává
na základě § 6 odst. 5 c), § 54 a § 55 a za použití § 43 odstavce 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) a na základě § 171 - 174 zákona č. 500/2004 Sb, správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Územní plán Malý Beranov formou opatření obecné povahy,
            rozhoduje
o podané námitce dle bodu III.1) opatření obecné povahy
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
 
 
Usnesení č. 185/27/21
Zastupitelstvo obce Malý Beranov schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.1/2006 o závazné části územního plánu obce Malý Beranov, dle předloženého návrhu.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 1.


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 28/21 ze dne 10. 5. 2021
 
Usnesení č. 186/28/21
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo zapisovatelem Marcela Šimka, DiS a ověřovateli zápisu Mgr. Zdeňku Juránkovou a Petra Krčála, DiS.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 1.
 
Usnesení č. 187/28/21
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením předložené darovací smlouvy se společností Kronospan ČR, spol. s r.o., na základě které obec Malý Beranov obdrží dřevotřískové a pracovní desky pro výrobu nábytku do kuchyňky a pekla kulturního domu. 
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 1.
 
Usnesení č. 188/28/21
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje uzavření smlouvy se společností KOA s.r.o., IČ: 09308725, na výkup vytěženého dřeva z pozemku p.č. 695/1, dle předložených jednotkových cen podle třídy jakosti těženého dřeva. Zastupitelstvo pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 1.
 
Usnesení č. 189/28/21
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozšíření pojistné smlouvy Generali Česká pojišťovna č. 4181743673 – pojištění majetku a odpovědnosti, projednali a schvalují návrh na uzavření pojistné smlouvy na pojištění ČOV a technologií u stejné pojišťovny.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.           
 
Usnesení č. 190/28/21
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje smlouvu se společností Zásilkovna, s.r.o. IČ:28408306 na umístění Z-Boxu a spolupráci při jeho provozování na obecním pozemku p.č. 652/1 v k.ú. Malý Beranov a pověřuje starostu k jejímu podpisu. Záměr pronájmu pozemku byl řádně vyvěšen na úřední desce dne 23.4.2021.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti: 0, zdržel se: 2.
 
Usnesení č. 191/28/21
Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí s možností budoucího přesunu železniční zastávky blíže k obci a vybudování bezbariérového přístupu, tak jak bylo předloženo v žádosti projekční společnosti Sagasta s.r.o. Toto usnesení nenahrazuje jakékoli vyjádření k případnému územní řízení nebo stavebnímu povolení.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 1
 
Usnesení č. 192/28/21
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č. 2 na rok 2021 podle předloženého návrhu.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 29/21 ze dne 7. 6. 2021
  
Usnesení č. 193/29/21
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo zapisovatelem Marcela Šimka, DiS a ověřovateli zápisu Ing. Luďka Hůlku a Ladislava Růžičku.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
 
Usnesení č. 194/29/21
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 7. 10. 2020 se společností PROSILNICE s.r.o., IČ 28331907, na akci „Chodník podél místní komunikace v k.ú. Malý Beranov“, kterým se posouvá termín ukončení díla na 31.10. 2021. Zastupitelstvo pověřuje starostu k jeho podpisu.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0
 
Usnesení č. 195/29/21
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností ELNA renovace s.r.o., IČ 02837706, na akci „Povrchové úpravy lávky pro pěší v Malém Beranově“, s nabídnutou cenou 184.767,00 Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0
 
Usnesení č. 196/29/21
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje kupní smlouvu s Karlem Teclem, bytem Štoky 118, 582 53 Štoky ze dne 25.5.2021 na prodej traktoru ZETOR 6045, r.v.1983 za cenu 245.000,00 Kč, s účinností od schválení zastupitelstvem. Záměr prodeje byl vyvěšen 3.5.2021
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 1
 
Usnesení č. 197/29/21
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. JI-001040020566/002-ZMES se společností EG.D, a.s. IČ: 280 85 400 pro realizaci stavby s názvem „M.Beranov, kabel NN, p.č.117“. Věcné břemeno ve výši 2000 Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0
 
Usnesení č. 198/29/21
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. JI-001040020695/001-ZMES se společností EG.D, a.s. IČ: 280 85 400 pro realizaci stavby s názvem „M.Beranov, kabel NN, p.č.155,146“. Věcné břemeno ve výši 2000 Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0
 
Usnesení č. 199/29/21
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Beránek, Malý Beranov za rok 2020
 
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0
 
Usnesení č. 200/29/21
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje závěrečný účet Mateřské školy Beránek, Malý Beranov za rok 2020. Přebytek ve výši 144.210,00 Kč bude převeden do rezervního fondu.
                                                 
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti: 0 zdržel se: 0
 
Usnesení č. 201/29/21
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje účetní závěrku obce Malý Beranov za rok 2020.
 
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti: 0, zdržel se: 2
 
Usnesení č. 202/29/21
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje s výhradou závěrečný účet obce Malý Beranov za rok 2020 dle předloženého návrhu. Zároveň projednalo a bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 a schválilo přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.
 
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 1
 
Usnesení č. 203/28/21
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č. 3 na rok 2021 podle předloženého návrhu.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 30/21 ze dne 19.7. 2021
 
Usnesení č. 204/30/21
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo zapisovatelem Ing. Luďka Hůlku a ověřovateli zápisu Ing. Tomáše Tomicu a Mgr. Zdeňku Juránkovou.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
 
Usnesení č. 205/30/21
Zastupitelstvo obce na návrh výběrové komise schvaluje pro akci „Obnova místní komunikace 13c, k. ú. Malý Beranov“ jako dodavatele společnost SKANSKA a.s., která nabídla nejnižší částku ve výši 3.235.700,24 Kč bez DPH.
Na tuto akci bude obec Malý Beranov čerpat dotaci od MMR ve výši 80 %.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
 
Usnesení č. 206/30/21
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem Lubošem Sankotem, IČ: 72494115 na pronájem restaurace v kulturním domě a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti: 0 zdržel se: 0
 
Usnesení č. 207/30/21
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnout finanční dar obcím zasažených živelní pohromou na jižní Moravě ve výši 20.000 Kč na transparentní účet Jihomoravského kraje k tomuto účelu zřízený. Č. ú.: 123-3116420297/0100.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti: 0 zdržel se: 0