čtvrtek 15.04.2021,
dnes má svátek: Anastázie

USNESENÍ 2021

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 25/21 ze dne 1. 2. 2021

Usnesení č. 171/25/21
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo zapisovatelem Marcela Šimka, DiS a ověřovateli zápisu Ing. Luďka Hůlku a Petra Krčála DiS.  
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
 
Usnesení č. 172/25/21
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít s Dopravním podnikem města Jihlavy, a.s. smlouvu
o veřejných službách v přepravě cestujících. Předpokládané náklady obce v roce 2021 činí 751.332,66 Kč
Smlouva bude uzavřena ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1370/2007
a zákona č. 194/2010 Sb.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
 
Usnesení č. 173/25/21
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít se společností Služby města Jihlavy s.r.o. přílohu č. 9
ke smlouvě 200763 o podmínkách svozu a zneškodňování odpadu. Příloha upravuje ceny za svoz a zneškodnění zbytkového komunálního a separovaného odpadu na základě zákona
o odpadech č.541/2020
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
 
Usnesení č. 174/25/21
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít se společností E.ON Distribuce a,s, IČ: 280 85 400 smlouvu o věcném břemeni č. JI-014330064178/001 a smlouvu o věcném břemeni č. JI-014330064178/003 dle předložených návrhů.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
 
Usnesení č. 175/25/21
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č. 1 na rok 2021 podle předloženého návrhu.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 1.