pondělí 11.12.2023,
dnes má svátek: Dana

USNESENÍ 2023

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov  č. 04/23 ze dne 9.1.2023
  
Usnesení č. 32/04/23
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo zapisovatelem Marcela Šimka DiS., ověřovateli zápisu MVDr. Pavla Bartáka, Ph.D. a Ladislava Růžičku.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
  
Usnesení č. 33/04/23
Zastupitelstvo obce souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene č.: JI-014330075540/001-ADS, se společností EG.D, a.s., IČ: 280 85 400, se sídlem Lidická 1873/36, 60200 Brno, a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
 
Usnesení č. 34/04/23
Zastupitelstvo obce souhlasí se zněním smluv o připojení zařízení pro výrobu a odběr elektřiny k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č.9002077914 a č. 9002078946 se společností EG.D, a.s., IČ: 280 85 400, se sídlem Lidická 1873/36, 60200 Brno a pověřuje starostu k jejím podpisům.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov  č. 05/23 ze dne 27.2.2023
 
Usnesení č. 35/05/23
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo zapisovatelem Marcela Šimka DiS., ověřovateli zápisu Ing. Luďka Hůlku a Ing. Tomáše Tomicu.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
 
Usnesení č. 36/05/23
Zastupitelstvo obce souhlasí s objednáním projektové dokumentace dle předložené nabídky od společnosti Energy Stream s.r.o. IČ: 14133121 dle požadavků modernizačního fondu SFŽP pro získání dotace na realizaci FVE na kulturním domě Malý Beranov 44 za cenu 27.600,00 Kč bez DPH.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
 
Usnesení č. 37/05/23
Zastupitelstvo obce souhlasí s objednáním geodetických prací - zaměření oblasti značené v územním plánu obce Malý Beranov jako Z8, v rozsahu polohopis, výškopis u společnosti Ing. Jiří Uchytil, IČ: 01146076 za cenu 27.500,00 Kč.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0
 
Usnesení č. 38/05/23
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením dodatků ke smlouvám o sdružených dodávkách elektřiny se společností VEMEX Energie a.s., IČ: 289 03 765, čísla dodatků ED/MO/017931, ED/MO/017932, ED/MO/017933 a ED/MO/017934, které se týkají snížení ceny za odebranou silovou elektřinu na 4100 Kč/MWh bez DPH a změnu smlouvy na dobu určitou do 30.9.2023.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0
 
Usnesení č. 39/05/23
Zastupitelstvo obce schvaluje koupi spoluvlastnického podílu na pozemku o velikosti 2/3 pozemku parc. č. 658/1, o výměře 360 m2, k.ú. Malý Beranov, za kupní cenu celkem 144.000,- Kč a podílu na pozemku o velikosti 1/2 na pozemku parc. č. 691/5, o výměře 30 m2, k.ú. Malý Beranov za cenu 2.250,00 Kč, oba od podílového spoluvlastníka Josefa Baráka. Náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí hradí kupující. Zastupitelstvo zároveň schvaluje znění předloženého návrhu kupní smlouvy a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti: 0, zdržel se: 1


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 06/23 ze dne 27. 3. 2023
  
Usnesení č. 40/06/23
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo zapisovatelem Ing. Luďka Hůlku, ověřovateli zápisu MVDr. Pavla Bartáka Ph.D. a Mgr. Zdeňku Juránkovou.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.
 
Usnesení č. 41/06/23
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje předložený návrh jednacího řádu zastupitelstva obce Malý Beranov. Tento jednací řád vstupuje v platnost 28. 3. 2023 a nahrazuje doposud platný jednací řád schválený usnesením číslo 6/01/10 ze dne 8. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti: 0, zdržel se: 0.