neděle 24.01.2021,
dnes má svátek: Milena

Usnesení zastupitelstva obce

ROK 2020

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 16/20 ze dne 24.2.2020

Usnesení č. 102/15/20
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo zapisovatelem Ing. Luďka Hůlku a ověřovateli zápisu MVDr. Pavla Bartáka, Ph.D. a Petra Krčála, DiS.

Usnesení č. 103/15/20
Zastupitelstvo pověřuje starostu ke všem úkonům souvisejícím s podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem veřejné zakázky "Stavební úpravy - kulturní dům, Malý Beranov", se společností TERMGAS s.r.o., IČ 26007967, protože byly splněny veškeré zákonné požadavky.

Usnesení č. 104/15/20
Zastupitelstvo souhlasí se zněním a pověřuje starostu ke všem úkonům souvisejícím s podpisem příkazní smlouvy na výkon stavebního dozoru s Ing. Josefem Slabým, IČO: 696555316 pro rekonstrukci kulturního domu v obci Malý Beranov.

Usnesení č. 105/15/20
Zastupitelstvo souhlasí se zněním smlouvy o dílo a pověřuje starostu ke všem úkonům souvisejícím s podpisem smlouvy o činnosti koordinátora BOZP se společností WIDMANN, s.r.o., IČ:25518992, pro rekonstrukci kulturního domu v obci Malý Beranov.

Usnesení č. 106/15/20
Zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným převodem investorství akce "Obytný soubor 5 RD, Malý Beranov" část S06 - Vodovod na obec Malý Beranov. Výstavbu vodovodu zrealizuje obec a bude hrazena z prostředků SVAKu.

Usnesení č. 107/15/20
Zastupitelstvo obce schvaluje 2. změnu rozpočtu na rok 2020, kterou předložil starosta obce.
Rozpočtové opatření č 2/2020
Přijaté transfery - dotace se navyšují o 8.667.607,- Kč na hodnotu 10.535.207,- Kč.
Kapitálové výdaje se navyšují o 11.700.000,- Kč na hodnotu 16.369.800,- Kč.
Saldo rozpočtu bude dorovnáno z vlastních zdrojů.

Usnesení č. 108/15/20
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít se společností HLIMONT s.r.o., IČ: 25893165 kupní smlouvu na nákup Hydraulického nakladače HUT5-1 s příslušenstvím a se společností Zdeněk Derganz Zámečnictví DEZA, IČ 60591714 nákup návěsu DEZA 5000 s TP. Tento nákup bude hrazen formou úvěru na lesní techniku z PGRL fondu, kde 50% z částky bude uhrazena fondem. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem výše uvedených smluv.

Usnesení č. 109/15/20
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku Mateřské škole Beránek, Malý Beranov ve výši 30.000,- Kč z rozpočtu obce na nákup vybavení školní zahrady - prolézačka Vláček s vagónkem. Zbytek do celkových nákladů uhradí škola z vlastních prostředků.


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 15/20 ze dne 20.1.2020

Usnesení č. 95/15/20
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo zapisovatelem Marcela Šimka, DiS. a ověřovatele zápisu Ing. Luďka Hůlku a Mgr. Zdeňku Juránkovou.

Usnesení č. 96/15/20
Zastupitelstvo obce rozhodlo na základě zprávy hodnotící komise o vítězném uchazeči veřejné zakázky s názvem "Stavební úpravy - kulturní dům, Malý Beranov", kterým se stala společnost TERMGAS s.r.o., IČ 26007967. Toto rozhodnutí je podmíněno následným doložením kvalifikačních dokumentů - originálů nebo ověřených kopií, podrobného harmonogramu výstavy a předložení platné pojistné smlouvy.

Usnesení č. 97/15/20
Zastupitelstvo obce Malý Beranov schvaluje uzavření:
- Smlouvy o investičním úvěru v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví č. 1958020231 (dále jen jako "Smlouva o úvěru"), a to dle jejího návrhu, který je přílohou zápisu z jednání zastupitelstva, na základě které Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 492 41 494 (dále jen jako "PGRLF") poskytne obci Malý Beranov investiční úvěr ve výši 1.163.000,-Kč, na pořízení nového traktoru Zetor Major s čelním nakladačem a příslušenstvím, nového hydraulického nakladače HUT5-1 s příslušenstvím a nového návěsu DEZA a obec je povinna peněžní prostředky z úvěru PGRLF vrátit za podmínek uvedených ve Smlouvě o úvěru,
- Smlouvy o poskytnutí finanční podpory snížení jistiny investičního úvěru poskytnutého Fondem v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví č. 1959020231 (dále jen jako "Smlouva o podpoře"), a to dle jejího návrhu, který je přílohou zápisu z jednání zastupitelstva, na základě které PGRLF poskytne obci finanční podporu maximálně ve výši 581.500,-Kč na snížení jistiny úvěru dle Smlouvy o úvěru, a to za podmínek uvedených ve Smlouvě o podpoře,
- Smlouvy o budoucí smlouvě o zajišťovacím převodu práva a o výpůjčce č. 1958020231-11 (dále jen jako "Budoucí smlouva"), a to dle jejího návrhu, který je přílohou zápisu z jednání zastupitelstva, na základě které se obec zaváže do stanovené doby uzavřít s PGRLF k zajištění pohledávky PGRLF ze Smlouvy o úvěru, Smlouvu o zajišťovacím převodu práva a o výpůjčce, za podmínek dále uvedených v Budoucí smlouvě,
- Smlouvy o zajišťovacím převodu práva a o výpůjčce (dále jen jako "Smlouva o zajišťovacím převodu práva") za podmínek a ve lhůtě dle Budoucí smlouvy, dle jejího návrhu, který je součástí Budoucí smlouvy, která je přílohou zápisu z jednání zastupitelstva, na základě které obec k zajištění pohledávky PGRLF ze Smlouvy o úvěru podmíněně převede své vlastnické právo k předmětu zajištění na Fond, a to dále za podmínek uvedených ve Smlouvě o zajišťovacím převodu práva,
- Zástavní smlouvy k pohledávkám z pojistného plnění č. 1958020231-3 (dále jen jako "Zástavní smlouva k pojistnému plnění"), a to dle jejího návrhu, který je přílohou zápisu z jednání zastupitelstva, na základě které obec zřizuje ve prospěch PGRLF k zajištění pohledávky PGRLF ze Smlouvy o úvěru, zástavní právo k pohledávkám z pojistného plnění z pojistné smlouvy, a to za podmínek dále uvedených v Zástavní smlouvě k pojistnému plnění.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce Malý Beranov podpisem všech výše uvedených smluv, jejichž uzavření schválilo tímto usnesením.

Usnesení č. 98/15/20
Zastupitelstvo obce schvaluje 1. změnu rozpočtu na rok 2020, kterou předložil starosta obce.
Rozpočtové opatření č 1/2020
Kapitálové výdaje se navyšují o 1.163.000,00 Kč na hodnotu 4.669.800,00 Kč
Financování - úvěr PGRL fond a.s. 1.163.000,00 Kč

Usnesení č. 99/15/20
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít se společností MOREAU AGRI VYSOČINA, spol. s r.o. IČ: 26259044 kupní smlouvu na nákup traktoru Zetor Major 80 CL a příslušenství v celkové hodnotě 964.000,00 Kč bez DPH. Tento nákup bude hrazen formou úvěru na lesní techniku z PGRL fondu, kde 50% z částky bude uhrazena fondem.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem výše uvedené smlouvy.

Usnesení č. 100/15/20
Zastupitelstvo obce rozhodlo o dalším postupu pořizování územního plánu dle návrhu předloženého pořizovatelem a zároveň schvaluje uzavřít se zpracovatelem dodatek ke smlouvě o dílo, který bude reflektovat současný stav pořizování územně plánovací dokumentace.

Usnesení č. 101/15/20
Zastupitelstvo obce schvaluje podat žádost o dotaci z Fondu Vysočiny Sportoviště 2020, na pořízení umělého trávníku na hřiště vedle sběrného dvora.

VÝROČNÍ ZPRÁVY 3 dokumentů