OBECNÍ ÚŘAD MALÝ BERANOV

 

Vnitřní směrnice č.2/2005

 

 

PRAVIDLA

PRO ZAJIŠTĚNÍ ELEKTRONICKÉ PODATELNY

 

vypracovaná dle § 2 odst. 1 nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č.227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů jako organizační, technické a personální pravidla pro zajištění provozu elektronické podatelny Obecního úřadu Malý Beranov (dále jen pravidla).

 

Článek 1

 

(1) Elektronická pošta je prostředek k doručování písemností veřejné správě. Po novele procesně právních předpisů mají takto doručené písemnosti stejnou právní váhu a plynou z nich stejné právní důsledky, jako z podání doručených v listinné podobě. Pro příjem / odeslání elektronické pošty je na Obecním úřadě Malý Beranov (dále jen ,,OÚ”) zřízena elektronická podatelna (dále jen “EP”). EP je souhrn technického vybavení, umožňující se připojit prostřednictvím sítě na elektronickou poštovní schránku podatelny, uložit a evidovat doručenou elektronickou poštu a postoupit ji k dalšímu vyřízení. Adresa EP OÚ Malý Beranov je

podatelna_mb@quick.cz

 

Součástí těchto pravidel jsou informace potřebné k doručování datových zpráv OÚ dle § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 495/2000 Sb., (viz přílohu č.1).

 

(2) Tato pravidla jsou zpracována s ohledem na povinnosti stanovené:

a) zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) ve znění pozdějších právních předpisů,

b) nařízením vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č.227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu ),

c) vyhláškou č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách.

 

Článek 2

 

Doručení datové zprávy

 

(1) Doručená datová zpráva (písemnost) se ukládá do uložiště doručených datových zpráv ve tvaru, ve kterém byla přijata. Je-li k datové zprávě připojen kvalifikovaný certifikát a zaručený elektronický podpis založený na tomto certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (dále jen “uznávaný elektronický podpis”), ukládají se spolu se zprávou.

 

(2) Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód nebo chybný formát, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu. Pokud odesílatel neobdrží zprávu potvrzující doručení, je pravděpodobné, že se jednalo o takto poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.

 

(3) Bude-li datová zpráva doručena přímo do poštovní schránky Obecního úřadu bude tato přijatá písemnost bezodkladně předána na EP. Zpráva musí být přeposlána včetně všech jejích součástí, kterými mohou být přílohy, elektronický podpis, pokud jím je zpráva opatřena, a certifikát, je-li ke zprávě přiložen. Přeposílat není nutné datové zprávy, které jsou svým obsahem a rozsahem obdobou telefonického rozhovoru. Taková pošta se neeviduje.

 

(4) Doručená datová zpráva se v EP eviduje dle datumu a času s přesností na sekundu, označuje se identifikátorem EP, který má charakter podacího razítka a dále se předává zaměstnancům ke zpracování.

 

(5) Doručení datové zprávy se potvrzuje odesílateli neprodleně zasláním datové zprávy, která obsahuje:

a) uznávaný elektronický podpis oprávněného zaměstnance obecního úřadu,

b) datum a čas s uvedením hodiny, minuty a sekundy, kdy byla datová zpráva doručena,

c) charakteristika doručené datové zprávy umožňující její identifikaci.

 

(6) U doručené datové zprávy EP zjišťuje, zda :

a)  datová zpráva odpovídá technickým parametrům, které obec Malý Beranov zveřejnilo na web stránkách web.quick.cz/maly.beranov, a na úřední desce obce Malý Beranov;

b)  je připojen uznávaný elektronický podpis, případně zda je připojeno kvalifikované časové razítko, pokud zvláštní právní předpis stanoví povinnost připojit jej k datové zprávě;

c)  zaručený elektronický podpis je platný a jeho kvalifikovaný certifikát nebyl zneplatněn, případně zda je platné kvalifikované časové razítko, pokud zvláštní právní předpis stanoví povinnost připojit jej k datové zprávě;

d)  je připojen kvalifikovaný certifikát nebo kvalifikovaný systémový certifikát, nebo zda je uveden akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci;

e)       kvalifikovaný certifikát obsahuje údaje, na jejichž základě je možné osobu, která podepsala datovou zprávu, jednoznačně identifikovat.

 

(7) Pokud EP zjistí, že kvalifikovaný certifikát nebo kvalifikovaný systémový certifikát byly v době doručení datové zprávy neplatné, a pokud lze usuzovat, že zaručený elektronický podpis byl vytvořen v době platnosti tohoto certifikátu, pracovník podatelny za účelem zjištění platnosti zaručeného elektronického podpisu

 

a) ověří, zda je připojeno platné kvalifikované časové razítko podepsané nebo označené datové zprávy a zda toto razítko bylo vytvořeno před okamžikem zneplatnění certifikátu datové zprávy a zda je platné, nebo

b) uvědomí podepsanou osobu, není-li připojeno platné kvalifikované časové razítko, že nemá možnost provést veškeré úkony potřebné k tomu, aby ověřil, že zaručený elektronický podpis je platný a jeho kvalifikovaný certifikát nebo kvalifikovaný systémový certifikát nebyly zneplatněny před vytvořením zaručeného elektronického podpisu.

 

(8) I.CA vydává “Seznam zneplatněných kvalifikovaných certifikátů” každých 12 hodin a elektronická podatelna si tyto seznamy aktualizuje automaticky. Pracovník podatelny se může spolehnout, že neobdrží datovou zprávu, která bude podepsána uznávaným elektronickým podpisem, jehož platnost byla zrušena dříve než je tento interval.

 

(9) Podatelna Obecního úřadu v Malém Beranově může přijímat i podání předaná na technickém nosiči dat, a to za podmínky, že předávající dodrží:

Povolenými formáty datových zpráv jsou: pdf, htm, html, rtf, doc, txt, xls.

Technický nosič dat: 3,5” disketa 1,44 MB (formát PC), CD-ROM (formát PC)

Jiné formáty a technické nosiče dat není podatelna schopna v současné době přijímat.

 

Článek 3

 

Odesílání datové zprávy

 

(1) Odesílaná datová zpráva se v elektronické podatelně ukládá do úložiště vypravených datových zpráv ve tvaru, ve kterém byla odeslána. Je-li k datové zprávě připojen uznávaný elektronický podpis oprávněného zaměstnance Obce Malý Beranov a jeho kvalifikovaný certifikát, ukládají se spolu s datovou zprávou.

 

(2) Podepsat zprávu uznávaným elektronickým podpisem může pouze zaměstnanec, který je k tomu oprávněn. Zaměstnanci Obecního úřadu v Malém Beranově vybavení uznávaným elektronickým podpisem jsou:

Ing. Luděk Hůlka

Jana Nevosadová

 

(3) Před odesláním zprávy z Obce Malý Beranov prochází zpráva kontrolou, zda neobsahuje škodlivý kód.

 

Platnost od 1.1.2006.

 

 

 

     Ing. Luděk Hůlka

místostarosta obce