Letecký snímek  Obec Malý Beranov
Kraj Vysočina, Česká republika
Obecní úřad, Malý Beranov 36, 586 03 Jihlava,
telefon/fax: (+420) 567 218 702

E-mail: maly.beranov@quick.cz

Aktuality v obci   Rudý Bod    Obec Malý Beranov   Rudý Bod    Obecní úřad   Rudý Bod    Mapa   Rudý Bod    Odkazy


Základní informace
Složení zastupitelstva
Usnesení zastupitelstva
2002-2006
Usnesení zastupitelstva
2006-2010
Usnesení zastupitelstva
2010-2014
Usnesení zastupitelstva
2014-2018
Vyhlášky
Poplatky
Elektronická podatelna
Povinně zveřejňované informace
Úřední deska

Usnesení zastupitelstva

Zastupitelstvo obce přijalo na svých zasedáních tato usnesení:

V roce 2006
V roce 2007
V roce 2008
V roce 2009
V roce 2010


ROK 2006
Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 01/06 ze dne 31.10.2006

Usnesení č. 1/01/06
Zastupitelstvo obce konstatuje, že :
- zastupitelé zvolení v řádných volbách dne 20. a 21. 10. 2006 obdrželi osvědčení o zvolení a složili předepsaný slib člena zastupitelstva obce Malý Beranov.
- členové zastupitelstva obce zvolili ze svého středu starostou na funkční období dle zákona pana ing. Petra Tomáška, bytem Malý Beranov 88, narozeného 9. 1. 1944 a místostarostou pana ing. Luďka Hůlku, bytem Malý Beranov 100, narozeného 2. 8. 1959.

Usnesení č. 2/01/06
Zastupitelstvo obce zřizuje finanční výbor dle § 117 zákona č. 128/2002 Sb., stanovuje počet členů výboru na tři a jmenuje předsedou finančního výboru pana Karla Šimka.
Zastupitelstvo obce zřizuje kontrolní výbor dle § 117 zákona č. 128/2002 Sb., stanovuje počet členů výboru na tři a jmenuje předsedou kontrolního výboru pana Vladimíra Brychtu.

Usnesení č. 3/01/06
Zastupitelstvo obce v souladu se stanovami Svazku měst a obcí jmenuje ing. Petra Tomáška, starostu obce, zástupcem obce pro Svaz vodovodů a kanalizací Jihlava.

Usnesení č. 4/01/06
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej STL plynovodu o délce 87,8 m a 4 ks STL přípojek o délce 25,5 m na p.č. 752/3 a 752/47 vše v k.ú. a obci Malý Beranov za navrženou cenu Kč 75.000,- Jihomoravské plynárenské, a.s., Brno.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 02/06 ze dne 13.11.2006

Usnesení č. 5/02/06
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce jako vyrovnaný v celkové výši příjmů a výdajů Kč 7 737 000,-.

Usnesení č. 6/02/06
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu takto:
Příjmy:
položka 4111 se snižuje o Kč 12.400,- na hodnotu Kč 15.400,-,
položka 5410 paragraf 4199 se snižuje o Kč 6.500,- na hodnotu Kč 0,-,
Výdaje:
položka 5021 paragraf 6115 se zvyšuje o Kč 6.700,- na hodnotu Kč 6.700,-,
položka 5139 paragraf 6115 se zvyšuje o Kč 200,- na hodnotu Kč 200,-,
položka 5175 paragraf 6115 se zvyšuje o Kč 700,- na hodnotu Kč 700,-,
položka 5410 paragraf 4199 se snižuje o Kč 6.500,- na hodnotu Kč 0,-,
položka 6121 paragraf 6310 se snižuje o Kč 20.000,- na hodnotu Kč 3.996.400,-,

Usnesení č. 7/02/06
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemků parc.č. 322/5 a 1/6 parc. č. 322/3, pod domem čp. 80 v k. ú a obci Malý Beranov majitelům bytu stojícího na těchto pozemcích včetně společných prostor domu za 100,- Kč/m2 a náklady na vklad do katastru nemovitostí.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 03/06 ze dne 11.12.2006

Usnesení č. 8/02/06
Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 6/02/06 a schvaluje změnu rozpočtu obce podle předloženého návrhu.

Usnesení č. 9/02/06
Zastupitelstvo obce schvaluje ve smyslu zákona 128/2000 o obcích a na základě vyhlášky č. 50/2006 Sb., výši měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce, předsedům a členům výborů a komisí, místostarostovi a starostovi v přednesené výši.

Usnesení č. 10/02/06
Zastupitelstvo obce jmenuje členy finančního výboru paní Ivanu Holoubkovou a pana Bohumíra Boháčka, členy kontrolního výboru pana Václava Kodeta a pana ing. Vlastimila Novotného, členy stavební komise pana Bohumila Stejskala a pana Jana Bouchnera a členkami komise pro občanské záležitosti paní Marii Záškodovou, paní Annu Hažmukovou a paní Martu Mlsnovou.


ROK 2007
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 04/07 ze dne 8.1.2007

Usnesení č. 11/04/07
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy mezi městem Polná a obcí Malý Beranov, týkající se přenesené působnosti na úseku přestupků dle zaslaného návrhu schváleného usnesením Rady města Polná, ze dne 6.12.2006 č.018-VPS/06.

Usnesení č. 12/04/07
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu uzavřením smlouvy o závazku veřejné služby v silničních dopravě na rok 2007 k zajištění dopravní obslužnosti pro obec Malý Beranov s Dopravním podnikem města Jihlavy.

Usnesení č. 13/04/07
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu obce k 31.12.2006 podle předloženého návrhu.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 05/07 ze dne 29.1.2007

Usnesení č. 14/05/07
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích st. p.č. 321 a st. p. č. 322 v k. ú. a obci Malý Beranov vlastníkům bytů v domech č. p. 79 a č. p. 80 v rozsahu, který odpovídá rozsahu jejich spoluvlastnického podílu na společných částech konkrétního domu dle zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů, a to za kupní cenu 100,- Kč/1m2 s tím, že žadatelé uhradí náklady spojené s převodem nemovitostí. Toto usnesení doplňuje a mění dříve přijatá usnesení č. 124/35/06 ze dne 16.10.2006 a usnesení č. 7/02/06 ze dne 13.11.2006.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 06/07 ze dne 26. 2. 2007

Usnesení č. 15/06/07
Zastupitelstvo obce schvaluje dar ve výši 20.000,- Kč Římskokatolické farnosti u kostela svatého Jakuba, Jihlava, IČ 63 43 86 66, na pořízení zvonů do kostela Božského Srdce Páně v Malém Beranově.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 07/07 ze dne 26. 3. 2007

Usnesení č. 16/07/07
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej bytu č. 8 v domě č. 11 manželům Milanovi a Věře Novotným, bytem Malý Beranov č. 11 za částku 30.000,- Kč. Kupující uhradí náklady na sepsání kupní smlouvy a na vklad do katastru nemovitostí.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 08/07 ze dne 23. 4. 2007

Usnesení č. 17/08/07
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje parcel p.č. 681/11 a p.č. 681/12 v k. ú. a obci Malý Beranov.

Usnesení č. 18/08/07
Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 a zavazuje starostu a účetní k opravám chyb a doplnění účetnictví obce.
Zastupitelstvo obce dále bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2006 a schvaluje s výhradou závěrečný účet obce za rok 2006 dle předloženého návrhu.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 09/07 ze dne 21. 5. 2007

Usnesení č. 19/09/07
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 631/19 o výměře 351 m2 v k. ú. a obci Malý Beranov panu Miroslavu Vopálenskému, bytem Na kopci 4195/14, Jihlava za částku 17.550,- Kč. Kupující uhradí náklady na sepsání kupní smlouvy a na vklad do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 20/09/07
Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemku p. č. 752/61 o výměře 185 m2 v k. ú. a obci Malý Beranov od ing. Vlastimila Novotného a Marie Novotné za dohodnutou kupní cenu 12.950,- Kč do vlastnictví obce Malý Beranov. Kupující uhradí náklady na sepsání kupní smlouvy a na vklad do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 21/09/07
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup dvou kontejnerů pro tříděný odpad a zřízení nového sběrného místa v Novém Stavení.

Usnesení č. 22/09/07
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení hmotného inventáře podle přiloženého seznamu.

Usnesení č. 23/09/07
Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem umístění dětského hřiště na pozemku farnosti Jihlava a s předpokládanou cenou vybavení ve výši 100.000,- Kč a pověřuje starostu projednáním potřebných náležitostí.

Usnesení č. 24/09/07
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu obce č. 1 podle předloženého návrhu.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 10/07 ze dne 9. 7. 2007

Usnesení č. 25/10/07
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu STORK se sídlem Malý Beranov 52 jako zhotovitele opravy střechy na budově obecního úřadu Malý Beranov.

Usnesení č. 26/10/07
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu Stanislav Hos se sídlem Nad plovárnou 12, Jihlava jako zhotovitele komunikace na p. č. 752/30 v k. ú. a obci Malý Beranov.

Usnesení č. 27/10/07
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu obce č. 2 podle předloženého návrhu.

Usnesení č. 28/10/07
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 681/12 o výměře 156 m2 v k. ú. a obci Malý Beranov manželům Daně a Luďkovi Hůlkovým, bytem Malý Beranov č. 100, za částku 7.800,- Kč. Kupující uhradí náklady na sepsání kupní smlouvy a na vklad do katastru nemovitostí.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 11/07 ze dne 10. 9. 2007

Usnesení č. 29/11/07
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve formě jednorázové splátky na opravu střechy domu č.11 v alikvotní výši odpovídající spoluvlastnickému podílu obce na domě č. 11 snížené o již zaplacené zálohy. Příspěvek bude vyplacen po dokončení prací a závěrečném vyúčtování.

Usnesení č. 30/11/07
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu Ján Simčišin - plastová a hliníková okna jako zhotovitele pro výměnu čtyř oken v kulturním domě.

Usnesení č. 31/11/07
Zastupitelstvo obce schvaluje připojení obce Malý Beranov ke Smlouvě obcí a měst proti daňové diskriminaci.

Usnesení č. 32/11/07
Zastupitelstvo obce souhlasí s výjimkou z počtu dětí dle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v Mateřské škole Beránek Malý Beranov, příspěvková organizace, a to z počtu 24 dětí na 28 dětí pro školní rok 2007/2008.

Usnesení č. 33/11/07
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce zajištěním vypracování Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 12/07 ze dne 8. 10. 2007

Usnesení č. 34/12/07
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu dle přiloženého návrhu.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 13/07 ze dne 5. 11. 2007

Usnesení č. 34/13/07
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č. 4 podle přiloženého návrhu.

Usnesení č. 35/13/07
Zastupitelstvo obce schvaluje přistoupení k dobrovolnému svazku obcí v rámci projektu Cyklostezka a deleguje ing. Luďka Hůlku za svého zástupce v tomto svazku.

Usnesení č. 36/13/07
Zastupitelstvo obce prohlašuje pohledávku obce vůči panu Gabrielu Boldimu ve výši 1.125 Kč z důvodu jeho úmrtí za nevymahatelnou a vyřazuje ji ze seznamu pohledávek.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 14/07 ze dne 3. 12. 2007

Usnesení č. 37/14/07
Zastupitelstvo obce prohlašuje pohledávku obce vůči paní Petře Bartuškové ve výši 5 000 Kč z důvodu skončení promlčecí lhůty za nevymahatelnou a vyřazuje ji ze seznamu pohledávek.

Usnesení č. 38/14/07
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Malý Beranov na rok 2008 jako vyrovnaný v celkové výši příjmů a výdajů 8 705 100,- Kč.


ROK 2008
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 15/08 ze dne 14. 1. 2008

Usnesení č. 39/15/08
Zastupitelstvo obce schválilo zvýšení školného v MŠ Beránek na 400,- Kč měsíčně za žáka s pravidelnou docházkou a na 300,- Kč měsíčně za žáka s nepravidelnou docházkou s platností od 1.2.2008.

Usnesení č. 40/15/08
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení dotace pro MŠ Beránek příspěvkovou organizaci o 60.000,- Kč na pokrytí schodku hospodaření za rok 2007.

Usnesení č. 41/15/08
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečnou změnu rozpočtu obce Malý Beranov na rok 2007 dle předloženého návrhu.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 16/08 ze dne 11. 2. 2008

Usnesení č. 42/16/08
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 752/55 o výměře 14 m2 v k. ú. a obci Malý Beranov panu Ing. Michalu Šlapalovi, bytem Malý Beranov 140 za částku 2.800,- Kč, a pozemku p.č. 752/56 o výměře 14 m2 v k. ú. a obci Malý Beranov panu Robertu Zárybnickému, bytem U kasáren 119/3, Jihlava za částku 2.800,- Kč. Každý kupující dále uhradí podíl na zaměření pozemku ve výši 3.000,- Kć a náklady na vklad do katastru nemovitostí. Kupní smlouvy budou vyhotoveny na náklady obce Malý Beranov.

Usnesení č. 43/16/08
Zastupitelstvo obce schvaluje ve smyslu zákona 128/2000 Sb. o obcích a na základě nařízení vlády č. 614/2006 Sb., výši měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce, předsedům a členům výborů a komisí, místostarostovi a starostovi v přednesené výši.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 18/08 ze dne 21. 4. 2008

Usnesení č. 44/18/08
Zastupitelstvo obce schvaluje jako zhotovitele akce "Oprava obecního úřadu - 2. etapa" firmu Milan Zych, ZEDNICTVÍ se sídlem Šlapánov 180.

Usnesení č. 45/18/08
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje parcely p.č. 616/27 díl a) v k. ú. a obci Malý Beranov.

Usnesení č. 46/18/08
Zastupitelstvo obce souhlasí s účastí v dotačním programu "Ochrana obecního nemovitého majetku obcí kraje Vysočina" a souhlasí s příspěvkem obce ve výši do 15 000,- Kč.

Usnesení č. 47/18/08
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 2000,- Kč Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s., základní organizace Jihlava za občany obce Malý Beranov, kteří jsou v této organizaci registrováni.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 20/08 ze dne 23. 6. 2008

Usnesení č. 48/20/08
Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 a zavazuje starostu a účetní k opravám chyb a doplnění účetnictví obce.
Zastupitelstvo obce dále bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2007 a schvaluje s výhradou závěrečný účet obce za rok 2007 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 49/20/08
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru - pozemku p.č. 602/3 o výměře 71 m2 v k. ú. a obci Malý Beranov, vlastněného z jedné poloviny manžely Karlem a Marií Vondrákovými, bytem Malý Beranov č. 32 a z druhé poloviny panem Karlem Vondrákem, bytem Malý Beranov č. 32.

Usnesení č. 50/20/08
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 616/27 o výměře 45 m2 v k. ú. a obci Malý Beranov panu Petru Kaňkovskému, bytem Malý Beranov č. 109, za částku 9.000,- Kč. Kupující dále uhradí náklady na zaměření pozemku, na sepsání kupní smlouvy a na vklad do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 51/20/08
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 616/15 v k. ú. a obci Malý Beranov.

Usnesení č. 52/20/08
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu obce č. 1 podle předloženého návrhu.
Výdaje:
položka 5321 paragraf 3113 se snižuje o 21600,- Kč na hodnotu 378400,- Kč,
položka 6901 paragraf 6310 se zvyšuje o 21600,- Kč na hodnotu 4644200,- Kč.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 21/08 ze dne 4. 8. 2008

Usnesení č. 53/21/08
Zastupitelstvo obce schvaluje příjem daru - pozemku p.č. 618/2 díl "b" o výměře 6 m2 v k. ú. a obci Malý Beranov od paní Jarmily Tesákové, bytem Polní 4427/20, Jihlava. Obdarovaný uhradí náklady na zaměření pozemku, na sepsání kupní smlouvy a na vklad do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 54/21/08
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 616/23 o výměře 143 m2 v k. ú. a obci Malý Beranov.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 22/08 ze dne 15. 9. 2008

Usnesení č. 55/22/08
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 616/23 o výměře 143 m2 v k. ú. a obci Malý Beranov panu Tomáši Zelenému, bytem Malý Beranov č. 81 za částku 143,- Kč. Kupující uhradí náklady spojené se vkladem do katastru nemovitostí.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 23/08 ze dne 13. 10. 2008

Usnesení č. 56/23/08
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 678/5 v k. ú. a obci Malý Beranov o výměře 26 m2 (viz GPL č. 245-288/2008).

Usnesení č. 57/23/08
Zastupitelstvo obce schvaluje změny rozpočtu obce č. 2 podle přiloženého návrhu.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 24/08 ze dne 10. 11. 2008

Usnesení č. 58/24/08
Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení příspěvku Mateřské škole Beránek p. o. o částku 65.000 Kč na pokrytí nákladů oprav a údržby.

Usnesení č. 59/24/08
Zastupitelstvo obce schvaluje změny rozpočtu obce č. 3 podle přiloženého návrhu.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 25/08 ze dne 8. 12. 2008

Usnesení č. 60/25/08
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 678/5 o výměře 26 m2 v k.ú. a obci Malý Beranov panu Jiřímu Krebsovi, bytem Malý Beranov 7 za cenu 5200,- Kč a náklady na vklad do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 61/25/08
Zastupitelstvo obce schvaluje změny rozpočtu obce č. 4 podle přiloženého návrhu a pověřuje starostu obce provedením závěrečných změn rozpočtu na rok 2008.

Usnesení č. 62/25/08
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Malý Beranov na rok 2009 jako vyrovnaný v celkové výši příjmů a výdajů 11 672 100,- Kč


ROK 2009
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 26/09 ze dne 12. 1. 2009

Usnesení č. 63/26/09
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečnou změnu rozpočtu č. 5 obce Malý Beranov na rok 2008.

Usnesení č. 64/26/09
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu František Křivák - TEROSAT se sídlem Hluboká 631, Hluk jako zhotovitele opravy místního rozhlasu Malý Beranov.

Usnesení č. 65/26/09
Zastupitelstvo obce schvaluje ve smyslu zákona 128/2000 Sb. o obcích a na základě nařízení vlády č. 79/2008 Sb., výši měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce, předsedům a členům výborů a komisí, místostarostovi a starostovi v přednesené výši.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 28/09 ze dne 9. 3. 2009

Usnesení č. 66/28/09
Zastupitelstvo obce schvaluje s výhradou závěrečný účet obce za rok 2008 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 67/28/09
Zastupitelstvo obce schvaluje podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace z integrovaného operačního programu pro období 2007 - 2013 na typový projekt - Czech POINT - Kontaktní místo. V rámci tohoto programu zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace na Czech POINT ve výši 93 927,- Kč a ukládá starostovi a místostarostovi k realizaci v termínu do 31. 3. 2009.

Usnesení č. 68/28/09
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu Ing. arch. Jiří Vohralík se sídlem U hřbitova 40, Jihlava jako dodavatele projekčních prací a na zajištění komplexní inženýrské činnosti na stavbu "Výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod v Malém Beranově".

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 29/09 ze dne 6. 4. 2009

Usnesení č. 69/29/09
Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 66/28/09.

Usnesení č. 70/29/09
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 a schvaluje s výhradou závěrečný účet obce za rok 2008 dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo obce dále projednalo a bere na vědomí zprávu finančního výboru obce o výsledku následné kontroly hospodaření Mateřské školy Beránek p.o. za rok 2008.

Usnesení č. 71/29/09
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směny pozemků p.č. 469/2, p.č. 470/1, p.č. 470/2, p.č. 471, p.č. 472/1 ve vlastnictví obce z LV 10001 za pozemky p.č. 445/2, p.č. 445/3, p.č. 448/1, p.č. 449 ve vlastnictví manželů Anderlových z LV 154 vše v k. ú. a obci Malý Beranov včetně finančního vypořádání.

Usnesení č. 72/29/09
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášku č. 1/2009, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Malý Beranov.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 31/09 ze dne 8. 6. 2009

Usnesení č. 72/31/09
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášku č. 2/2009, kterou se stanovují koeficienty pro výpočet daně z nemovitosti.

Usnesení č. 73/31/09
Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 67/28/09 - podmínky poskytnutí dotace z integrovaného programu pro období 2007-2013 na typový projekt Czech POINT.

Usnesení č. 74/31/09
Zastupitelstvo obce schvaluje změny rozpočtu obce č.1 k 8. 6. 2009 podle předloženého návrhu.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 32/09 ze dne 13. 7. 2009

Usnesení č. 75/32/09
Zastupitelstvo obce schvaluje vstup obce do partnerství a podstatné náležitosti smlouvy o partnerství k projektu Technologického centra statutárního města Jihlavy dle zdůvodnění a přílohy č.j. TC-MB-01/2009.

Usnesení č. 76/32/09
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet DSO "Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs" za rok 2008.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 33/09 ze dne 17. 8. 2009

Usnesení č. 77/33/09
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje 1 050 m2 pozemku z parc. č. 449, 445/3 a 448/1.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 34/09 ze dne 21. 9. 2009

Usnesení č. 78/34/09
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Smlouvy o bezplatné výpůjčce mezi obcí Malý Beranov a Statutárním městem Jihlava pro projekt "Stříbrné pomezí".

Usnesení č. 79/34/09
Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 72/31/09 a vyhlášku č. 2/2009, kterou se stanovují koeficienty pro výpočet daně z nemovitosti.

Usnesení č. 80/34/09
Zastupitelstvo obce schvaluje změny rozpočtu obce č. 2 na rok 2009 podle předloženého návrhu.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 35/09 ze dne 26. 10. 2009

Usnesení č. 81/35/09
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 1/02 o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 37/09 ze dne 28. 12. 2009

Usnesení č. 82/37/09
Zastupitelstvo obce souhlasí s výjimkou z počtu dětí dle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v Mateřské škole Beránek Malý Beranov, příspěvková organizace, a to z počtu 24 dětí na 28 dětí pro školní rok 2009/2010.

Usnesení č. 83/37/09
Zastupitelstvo obce schvaluje změny rozpočtu obce č. 3 podle přiloženého návrhu a pověřuje starostu obce provedením závěrečných změn rozpočtu na rok 2009.

Usnesení č. 84/37/09
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Malý Beranov na rok 2010 jako vyrovnaný v celkové výši příjmů a výdajů 12 577 500,- Kč.

Usnesení č. 85/37/09
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 445/3 díl a) o výměře 226 m2, pozemku p.č. 448/1 díl b) o výměře 494 m2 a pozemku p.č. 449 díl c) o výměře 329 m2, vše zapsané pod parc. č. 448/3 o výměře 1 049 m2 dle geometrického plánu č. 258-370/2009 ze dne 18. 11. 2009, panu Janu Strakovi a paní Zdeňce Tarabové, oba bytem Demlova 27, 58601 Jihlava za cenu 52 450 Kč.


ROK 2010

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 38/10 ze dne 11. 1. 2010

Usnesení č. 86/38/10
Zastupitelstvo obce bere na vědomí představené změny rozpočtu obce č. 4 provedené starostou pověřeného těmito změnami zastupitelstvem obce usnesením č. 83/37/09.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 40/10 ze dne 15. 3. 2010

Usnesení č. 87/40/10
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu Cyklostezky Jihlava - Třebíč - Raabs na rok 2010 v uvedené výši.

Usnesení č. 88/40/10
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2009 dle předloženého návrhu a závěry výsledku hospodaření obce za rok 2009 bez výhrad.

Usnesení č. 89/40/10
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí Malý Beranov a E.ON distribucí a.s. v souladu se záměrem realizovat stavbu zařízení distribuční soustavy s názvem "M. Beranov, Dobrovolný - kabel. smyčka NN, X.14. SB-4309-092" a stavbu zařízení distribuční soustavy s názvem "M. Beranov, Olejníček - přípojka NN, X.14. SB-4309-224"

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 41/10 ze dne 19. 4. 2010

Usnesení č. 90/41/10
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 609 část n a část o o výměře 135 m2 v k. ú. a obci Malý Beranov.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 42/10 ze dne 24. 5. 2010

Usnesení č. 91/42/10
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení majetku dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 92/42/10
Zastupitelstvo obce schvaluje partnerskou smlouvu a smlouvu o výpůjčce pro projekt "Digitální povodňový plán a varovný a vyrozumívací systém OPR Jihlava".

Usnesení č. 93/42/10
Zastupitelstvo obce schvaluje změny č. 1 rozpočtu obce na rok 2010 dle předloženého návrhu.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 43/10 ze dne 28. 6. 2010

Usnesení č. 94/43/10
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby kanalizace mezi obcí Malý Beranov a JMP a.s.

Usnesení č. 95/43/10
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu STORK s r. o. doporučenou výběrovou komisí jako dodavatele prací na opravu střechy KD.

Usnesení č. 96/43/10
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávy finančního a kontrolního výboru obce a projednalo jejich závěry.

Usnesení č. 97/43/10
Zastupitelstvo obce schvaluje změny č. 2 rozpočtu obce na rok 2010 dle předloženého návrhu.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 44/10 ze dne 19. 7. 2010

Usnesení č. 98/44/10
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy se Statutárním městem Jihlava ve věci zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel a to v rozsahu zákona č. 133/2000 Sb. § 3 odst. 3 písm g) a h) a § 10b.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 45/10 ze dne 2. 8. 2010

Usnesení č. 99/45/10
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o bezúplatný převod pozemku p. č. 613/2 v obci a k. ú. Malý Beranov o výměře 83 m2 v majetku Pozemkového fondu ČR do vlastnictví obce Malý Beranov.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 46/10 ze dne 3. 9. 2010

Usnesení č. 100/46/10
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek vyhodnocení veřejné zakázky na výstavbu kanalizace a ČOV v obci Malý Beranov. Dodavatelem stavby se jako nejvýhodnější dle stanovených kritérií stala společnost VHS Bohemia a.s., Haškova 153/17, 638 00 Brno.

Usnesení č. 101/46/10
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na věcné břemeno na pozemku obce parc. č. 616/27 LV č.10001 v k. ú. a obci Malý Beranov na stavbu Malý Beranov, Němec - přípojka NN.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 47/10 ze dne 11. 10. 2010

Usnesení č. 102/47/10
Zastupitelstvo obce souhlasí s výjimkou z počtu dětí dle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v Mateřské škole Beránek Malý Beranov, příspěvková organizace, a to z počtu 24 dětí na 27 dětí pro školní rok 2010/2011.

Usnesení č. 103/47/10
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši Kč 5.000,- Římskokatolické farnosti u kostela svatého Jakuba, Jihlava, IČ 63 43 86 66, na opravu dešťových svodů odcizených z kostela v Malém Beranově.

Usnesení č. 104/47/10
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo výši příspěvku na dofinancování a splacení úvěru jednorázovým zvýšením příspěvku ve výši 24 Kč/obyvatele.